Welcome Page
Freedom NewsBig Government leads to
Serfdom and Poverty

►  Welcome
►  Mission Statement
►  Disclaimer
►  Main Topics

The Web     This Site          


ronald-reagan
Government is not the solution to our problems;
 Government  IS  the problem.  ( Ronald Reagan )
nieuws nouvelles
markets
library audio-library
quotes data portal news

Welkom,  WWFA is een Belgische pluralistische en politiek ongebonden denktank. We onderzoeken maatschappelijke modellen en structuren op hun efficiëntie in de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen.  We neigen noch naar links noch naar rechts. Los van ideologie onderzoeken we het succes van verschillende beleidstypes in hun realisatie van werkgelegenheid, welvaart, solidariteit en individuele vrijheid.
U.K.Welcome,  WWFA is a Brussels based pluralistic and politically independent think-tank.  We investigate social models and structures on their efficiency in achieving their social objectives.  WWFA is neither a leftist nor a rightist group.  With no ideological attachments, we examine the success of different policies in their achievement of employment, prosperity, solidarity and individual freedom.
franceBienvenu WWFA est un groupe d'étude Belge pluraliste et politiquement non lié. Nous examinons les modèles et les structures sociaux sur leur efficacité dans la réalisation des objectifs sociaux. Nous inclinons ni à la gauche ni à la droite. Hors de toute idéologie nous mesurons le succès de politiques différentes dans leurs accomplissements sur le plan de l'emploi, la prospérité, la solidarité et de la liberté individuelle.
     
  Contacts
for remarks / suggestions please contact
or the webmaster

Don't forget to


Beginselverklaring

Een overmatig overheidsbeslag vertraagt de welvaartsgroei, vernietigt produktieve jobs
(1)  en schaadt de levenskwaliteit(2). Dit zijn de markantste conclusies uit fundamenteel onderzoek naar de oorzaken van welvaartverschillen in Europa.

Een hoge belastingdruk ontmoedigt immers productieve bijdrage
(3) terwijl de overmaat aan overheidsbestedingen productiemiddelen van de productieve sector afwendt
naar minder efficente publieke instellingen.


big government
U.K. Mission Statement U.K.

High public spending slows down economic growth, destroys productive jobs
(1) and harms the quality of life (2). These are conclusions from our fundamental research into the causes of growth differentials in Europe. 

Big government hinders growth because a heavy tax burden destroys the incentives to productive behaviour
(3) and because public spending diverts scarce resourses from the productive sector to inefficient public agencies.

Publieke organisaties missen de kennis, traditie en vooral de motivatie tot efficiency, en maken overheidsbemoeienissen in spontante sociale en economische processen tot een dure en overbodige complicatie.              

Veel overheidsbemoeienissen zijn inderdaad
overbodig en ongewenst. Ze verstoren zelfs de spontane orde en het economisch evenwicht. De maatschappelijke meerwaarde van het overheidsingrijpen is meestal geringer dan de kostprijs. Andere publieke diensten kunnen veel efficienter worden geleverd door de privé sector. Als gevolg van de werkingskost, de bureaucratie, corruptie en opportuniteitskosten veroorzaakt overheidsinterventie systematisch verkwisting en welvaartsverlies  Per saldo verlagen opgedrongen publieke diensten de netto welvaart omdat waardevolle koopkracht wordt verspild die de burgers aan veel nuttiger goederen en diensten hadden kunnen besteden. Overheidsbemoeienis in het economisch proces verstoort zodoende de optimale aanwending van productiemiddelen en verlagen het globaal welvaartsniveau. 

Levenskwaliteit  en Geluk
Zulke parasitaire overheidsdiensten
schaden bovendien ook de levenskwaliteit omdat ze in toenemende mate doordringen in de privacy van het individu, en op autoritaire wijze zijn vrije keuze beperken. Zodoende schaden ze de geestelijke integriteit, de zelfbeschikking, zelfredzaamheid en spontane solidariteit van de burgers. Overmatige overheidsbemoeienis degradeert aldus de burgers in hun diepste bestaan als vrije en verantwoordelijke wezens tot een middel ter realisatie van ongewenste collectieve doelstellingen of zelfs particuliere of specifieke groepsbelangen.(4)               
 
 
The public sector does indeed lack the tradition, knowledge and incentives for efficiency, making public interference in spontanuous economic and social processes to a costy complication.

Most public interference is indeed superfluous or unwanted. Public tutelage consistently disturbs the spontanuous order and the economic equilibrium. Public services systematically provide less wealth or happyness than they costs to produce. Other public services could be provided
at lower cost by the private sector. As a result of the operating cost, bureaucracy, rent seeking, corruption and the opportunity costs public interference causes massive waste and loss of wealth.  Obligate public services do indeed harm prosperity as they waste precious buying power people could have spent on useful goods and services.  Public interference in the economic process so distorts the optimal allocation of resources and consequently reduces the level of wealth. 

Quality of Life  and Happyness

Such parisitical pseudo-services also harm the quality of life as the public interference is p
rogressively intruding in people's privacy. In an increasingly authoritarian manner "public service" limits our free choice and reduces our self-determination, mental integrity and most importantly our self-supporting capacity as well as our sponanuous solidarity. In this way Big Government degrades the very nature of our existence as free and responsable beings to a mere instrument for the realisation of special groups' interests or unwanted collective goals (4).
Er bestaat geen enkele reden waarom de overheidbemoeienis en de publieke uitgaven nog zou moeten groeien naarmate welvaart toeneemt. Integendeel. Met de toename van de materiele welvaart neemt ook de zelfredzaamheid toe en wint de immateriële behoefte aan zelfbeschikking aan belang. Op basis van onderzoek pleit onze denktank dan ook voor bevriezing van de overheidsuitgaven en afbouw van alle vergunningstelsels en bureaucratie als prioritaire doelstelling om de overmatige belastingsdruk geleidelijk maar duurzaam terug te dringen en de uitbuiting van de productieve burger door het overmatig overheidsapparaat en zijn parasitaire bureaucratie te stoppen. (5) budget-stop
There is no reason why public interference and spending should grow along with the progress of prosperity. On the contrary. Growing material wealth improves people's self-supporting capacity and increases their spiritual need for self-determination. On basis of research our think-tank calls for a freeze of public budgets as a primary objective in realising a gradual and durable reduction of the tax burden. In an effort to stop the exploitation of productive citizens by excessive government and its parasitical bureaucratic agencies, we also call for a cutback of permits and licences and the administrative burden. 
Verlaging van de belastingdruk en de bureaucratische overlast kunnen de incentives herstellen en het economisch dynamisme bevorderen. Dat is hoognodig om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de vergrijzing en op de opportuniteiten van de globalisering. Op termijn pleit onze denktank voor een verregaande scheiding van economie en staat. Voor de economische verantwoording en de stand van zaken in het WWFA onderzoek verwijzen naar de   pagina  
 
 
A radical cutback of both the tax burden and government intervention are indispensable to restore incentives and render the resources and dynamism to the private sector. it is needed to meet the challenges of Europe's demographic ageing as well as to take full advantage of the opportunities of the globalisation. In the long run we plead for a far-reaching separation of economy and state. For the economic justification and the present state of the WWFA research we refer to our   page
 

 Please also visit our

podcastBusiness & Economics Audio Portal
Economics, Finance & Investment strategy
Podcasts from around the Globe
    ★ This week's Top Stories       ★ Hot Business News
    ★ The Big Picture Podcasts    ★ Austrian economics
    ★ Audio Library (Archives)      ★ Liberty network


Main Sources
(*1)       THE PATH TO SUSTAINABLE GROWTH,  Lessons From 20 Years Growth Differentials In Europe 
Martin De Vlieghere and Paul Vreymans  (2006)
EUROPEAN ECONOMY  Public finances in EMU
European Commission - Directorate-General for Economic and Financial Affairs
(*2)       THE BIGGER THE BETTER ? Evidence of the effect of government size on life satisfaction around the world  
       Christian Bjørnskov, Axel Dreher , Justina  Fischer  (2005)
(*3)       LABOUR SUPPLY AND MARGINAL TAX RATES, A case study of Belgium, France, Italy, the Netherlands, UK and US
By A.J. de Bruin  (2007)
(*4)       THE ROAD TO SERFDOM ,  Masterpiece of Nobel Prize laureate Friedrich Hayek
(*5)       BUDGETBEHEERSING ,  Noodzaak en Haalbaarheid in België.
English List of most Recent Publications

5% growth is no utopia. Causes of Growth differentials in europe. (Abstract main WFAStudy)
Causes of Growth Differentials in Europe: a multiple Regression analysis. (Full Report main WFA Study)
The myth of the Scandinavian Model. (The Brussels Journal)Europe's Ailing Social Model: Fairy-Tale & Facts
Can we still avoid Inflation ( Friedrich A. Hayek on the non-sense of inflationary policies )
The Path to Sustainable Growth -Lessons From 20 Years Growth Differentials In Europe
Inflation and the ineffectiveness of Monetary Policy
Destructive State Agencies
Is the Hedge Fund Crisis over?
The Future of the EMU
Al Gore-ists advocate green Bureaucracy
European Social Model:Facts & FairyTales
Europe needs Saving
Great Myths of the Great Depression
Europe on the road to Serfdom?
Is the European Social Model doomed?
Can we still avoid Inflation (Hayek)
Will pension time bomb sink the Euro?
Inflation & effective Monetary Policy
Fiscal Policy Lessons from Europe 
The optimal size of public Spending
A Danish Model for all? IMF says No
More Europe will not solve our problems
Shifting Tax on pollutors helps Economy.
Quotes of the world wisest thinkers


Nederlands

Oorzaken van groeiverschillen in Europa. Fiscale politiek als groeistimulans ( samenvatting )
Regressieonderzoek naar Oorzaken van Europese Groeiverschillen
(Vergelijking Eur.Sociale Modellen)
Aanbodeconomie, Remedie tegen Stagnatie en recessie. Toepassingen en resultatenDe ziekte van de Waalse herstelplannen. Martin De Vlieghere analyseert het Waalse "Marshall-plan" (DeTijd)
Alleen bankiers zijn gebaat bij lagere rente
INFLATIE ALS BELASTING. Een kwantiteitstheoretische inflatiebenaderingPieter Jan Boomsma
KEYNES IS DOOD. Over de achterhaalde macro-economie in het onderwijs.Peter R.A.Van Maanen
Studie van WorkForAll levert Doorbraak in de Analyse van Europese Stagnatie.
HetmirakelIerland. (The Celtic Tiger)
5% Welgaartsgroei is geen Utopie.(De Tijd)
Kleine tirannen: Hoe machtiger ambtenaren, hoe onvrijer mensen
Het Iers Model:De Synthese tussen Sociale Welvaart en Anglo-Saksisch Liberalisme.
De fiscale Blunder van Paars: De belasting op meerwaarden van obligatiefondsen
Belastingverlagingen vergen Deregulering: Over Bureaucratie en Efficientie in de Publieke Sector.
Generatiepact bestendigt roofbouw op de toekomst: De erfzonde van 50 jaar Keynesiaans potverteren
De Mythe van het Scandinavisch Model. De ineengestorte verzorgingsstaat.
De opinie van Jef Vuchelen : De ontgoocheling over paars is groot (Tijd 27.03.2006)
Europa's sputterend Sociaal Model : Het sprookje en de Feiten
De economisch-fiscale politiek van Paars, een evaluatie
Over nobelprijswinnaars en judo-coaches
Avondmijmering


franceFrensh and other languages

italy sweden finland spain portUn modèle social durable ? Leçons de 20 ans de Croissance differentielle en Europe
Richesse des nations et la taille de leur secteur public(Institut économique de Montréal)
FRANCE :Une croissance de 5% n'est pas une Utopie.
L'optimum fiscal est de 35% du PIB(J.P. Chevallier)
BELGIQUE :Une croissance de 5% n'est pas une Utopie.(Echo de la Bourse)
Causes de Croissance differentielle en Europe.Polique fiscale pour la Croissance et Création d' Emplois.
Le Modèle Irlandais ( Echo de la Bourse )
Le Mythe Scandinave: la Vérité des chiffres
Le Modèle social européen : le conte de fées et les faits

italy IL DECLINO EUROPEO.
Perché il modello irlandese funziona, quello scandinavo no


El mito escandinavo y el milagro irlandés
Crítica ao Modelo do Welfare State :Governo fraco, governo ruim
A Dimensão do Estado.
Irreflexão política, social e económica


finland

Myten om velferdsstatenMit modelu skandynawskiego

sweden

Very recommended books and articlesEUROPEAN ECONOMY  Public finances in EMU - 2000 page 84
European Commission -  Directorate-General for Economic and Financial Affairs

tax_reform_elasticities
Book of the Month

The Road to Serfdom.
This masterpiece of Nobel Prize laureate Friedrich Hayek is an
eye-opener, strongly advocating the free market principles. In this all-time classic Hayek persuasively warns against the authoritarian utopias of central planning and the nanny welfare state. Fascism, communism and socialism share these utopias. For the implementation of their plans these authoritarian ideologies require government power over the individual, inevitably leading to a totalitarian state. Every step away from the free market toward planning reduces people's freedom and is a step toward tyranny. Planning also cannot assess consumer preferences with sufficient accuracy to efficiently co-ordinate production. However in a free market, "Price" is the all-inclusive source of information, guiding entrepreneurs to produce whatever is wanted and directing workers wherever they are most needed.

Free markets also provide the entrepreneurial climate for a thriving economy and for releasing the creative energy of its citizens. Free individuals in their native strive to develop their talents and to improve their fate produce spontaneous progress. All public interference in the economic process disturbs the market equilibrium, distorts the optimal allocation of resources and consequently reduces the level of wealth. Where planning replaces free markets people do not only loose their freedom and individuality. Resulting slow growth also increases welfare demands causing dependence similar to slavery. In the end people's self-reliance and self-respect is ruined, and citizens are degraded to a means to serve the ends of the collective mass.road-to-serfdom
  Free condensed pdf
Comments
   Dutch Abstract
Overview
 
Paperback Version
Readers' Digest
 

More Books of
Friedrich Hayek here

High public spending does not only cause slow economic growth. Big Government also significantly lowers the quality of life.  This is the main conclusion of an empirical research into the effects of government involvement in the economy and into the question whether public involvement is conducive or detrimental to life satisfaction in a cross-section of 74 countries.

Christian Bjørnskov, Axel Dreher and Justina Fischer provide a test of a longstanding dispute between standard neoclassical economic theory, which predicts that government plays an unambiguously positive role for individuals’ quality of life, and public choice theory, that was developed to understand why governments often choose excessive involvement and regulation, thereby harming voters’ quality of life. Results of the empirical research show that life satisfaction decreases with higher government spending.

This negative impact of the government is stronger in countries with a leftwing median voter. It is alleviated by government effectiveness – but only in countries where the state sector is already small.      Nederlandse samenvatting hier         full  pdf format here....

The Path To Sustainable Growth
Lessons From 20 Years Growth Differentials In Europe
Martin De Vlieghere and Paul Vreymans

Abstract:While the rest of the world is booming, Europe lags behind. Europe's performance is weak in spite of high productivity and knowledge, high level of development and good labour ethics. Growth is also remarkably dissimular among regions. France, Germany and Italy are stagnating, and so do Denmark, Sweden and Finland. All gained less than 44% prosperity over the last 20 years. The Irish economy grew 4 times faster, gaining 169% wealth over the same period. In half a generation Ireland so metamorphosed into Europe's second richest country creating jobs for all." Big government " is the main cause of Europe's weak performance. The oversized Public-Sector lacks productivity and undoes the entire productivity gains of the Private Sector, eradicating all of its outstanding performance and productiveness. Europe can improve its overall performance by copying the Irish success formulas: Scaling down Public Spending, downsizing bureaucracy, and shifting the tax burden from income on consumption. This book demonstrates why the Lisbon Agenda and decades of Keynesian inflationist demand stimulation have failed. It devellops alternative and workable supply-side strategies as well as effective cures for humane growth and a financially sustainable social security.
This book reads as a step-by-step manual for economic recovery. It is a data-reference for students and politicians interested in growth, wellfare and in social modelling. It is aclassicforeconomists concerned about Big Government,poor public sector productivityand for parents worrying abouttheir declining standard of living and their children's future.


Don't forget toThanks for Your visit !  Thanks for linking  http://workforall.net on Your website