Big Government leads to
Serfdom an
d Poverty

      ►  English Newsletter  
        Nederlandstalige Nieuwsbrief
        French, Italian and other languages 
        Statistics portal - Data from around the Globe
        Freedom Video Library: Economics made easy
        Library - Books, Links, Free Market Institutes, Downloads

   Mission Statement
 
The WebThis Site


24-10-2006

The best Social
Program
is a Job
( Ronald Reagan )
news home news contact
francais English
   Nieuw ! ! !               Een duurzaam Sociaal Model (?)                           
Lessen uit 20 Jaar groeiverschillen in Europa
Martin De Vlieghere, Paul Vreymans


Samenvatting: Terwijl de rest van de wereld floreert als zelden voorheen, hinkt de Europese economie hopeloos achterop. Onze hoge productiviteit, uitzonderlijk technologische kennis en hoge arbeidsethiek halen niks uit. De groei is ook merkwaardig verschillend: België, Frankrijk, Duitsland en Italië stagneren evengoed als de scandinavische landen Denemarken, Zweden en Finland. Allen wonnen minder dan 44% voorspoed in de laatste 20 jaar. Ierland groeide 4 keer sneller, en werd met 169% welvaartsdgroei in diezelfde 20 jaar het 2° rijkste land van Europa, en slaagde erin banen te creëren voor allen.

Buitensporige overheids-inmenging is de hoofdoorzaak van Europa's zwakke prestaties. De overmaatse publieke sector is in hoge mate onproductief, en doet de volledige productiviteitswinsten van de Privé-sector en zijn uitzonderlijke prestaties volledig te niet.  Europa kan zijn sociaal-economische prestaties verbeteren door de Ierse succesformules over te nemen: Inkrimping van de overheidsuitgaven, terugschroeven van de bureaucratie en verschuiving van de belastingsdruk van inkomen op consumptie. Dit boek beschrijft waarom de Lissabon-Agenda en decennia lang Keynesiaanse vraagstimulering en inflatoire monetaire politiek hebben gefaald. Het boek ontwikkelt een alternatieve aanbod-strategie en 
haalbare methodes voor een menselijk en financieel duurzame groei.

Dit boek leest als een stap-voor-stap handleiding voor economische herstel. Het is een data-referentie voor studenten en politici met interesse voor groei, sociale zekerheid, en sociale modellen. Het is een klassieker voor economisten die bezorgd zijn over de excesieve overheid, over de lage productiviteit in de openbare sector, en voor ouders die zich zorgen maken om hun dalende levensstandaard en om de toekomst van hun  kinderen.
Free institute for economic research

Korte Inhoud hier
 


Over de auteurs:
martin_de_vlieghere

Dr. Martin De Vlieghere is economist en dokter in filosofie sinds 1993. Zijn doctoraat handelt over de  moderniteit in de werken van Habermas en Hayek. Hij doceerde aan het Departement van Filosofie van de Gentse Universiteit, is voorzitter  van de  "Free association for Civilisation studies." en is bestuurslid van Nova Civitas.    Paul Vreymans econometrist en adviseur aan het "Free Institute for Economic Research". Vanuit het zakenleven is hij bevoorrecht getuige van Europa's industriële instorting en de explosieve ontwikkeling van het "parasitair bureaucratisch complex". Hij is stichtend lid van denktank WorkForAllDEEL 1 - The Economische gevolgen van Taxatie
In een eerste deel bespreken we recente publicaties en de nieuwste ontwikkelingen in de economische leer over macro-economisch beleid. We hebben vooral aandacht voor Laffer en zijn theorie over de optimalisatie van belastingsontvangsten (1985) voor Barro en Armey (1995) over hun leer over belastingsstructuren en hun invloed op de welvaartsgroei.  We vergelijken ook verschillende sociale modellen, en gaan na of het Scandinavisch model geschikt is om welvaart en jobcreatie te optimaliseren.

DEEL 2
Oorzaken van Europese Welvaartsverschillen: Regressie-analyse
In het tweede deel doen we een empirisch correlatie-onderzoek door middel van meervoudige regressie naar de oorzaken van welvaartsverschillen binnen Europa. De hoofdconclusie uit ons onderzoek is dat twee beleids-variabelen aan de oorzaak liggen van zwakke groeiprestaties in de Europese landen. Een excessief overheidsbeslag op het BNP met een demotiverende arbeidsontradende en spaarontradende belastingstructuur enerzijds, en overconsumptie en gebrek aan spaarzin anderzijds. Deze twee factoren behoren tot de meest significante van 25 onderzochte variabelen die de welvaartsgroei bepalen. De resultaten blijken in lijn met andere studies. We besluiten uit de studie dat overheden in vele Europese landen, waaronder België, een te groot aandeel van het BNP aan de private sector onttrekken waardoor deze de middelen ontbeert om haar volle potentieel aan welvaartscreatie te realiseren. Talloze goedbedoelde initiatieven van de overheden blijken contraproductief, en halen het globaal welvaartspeil naar beneden.

PART 3 - Ierland versus Belgie: een Case-Study
In deel drie maken wij een case-study die de prestaties van twee landen met tegenovergesteld economisch en fiscaal beleid vergelijkt: Ierland met lage overheidsuitgaven en een vlakke belastingsstructuur (fair-tax) en België met een van de hoogste overheidsuitgaven en een zware directe belastingsdruk. Wij analyseren de gevolgen voor de groei, het budget, openbare schuld, de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen en de sociale uitgaven.  Wij concluderen uit de case-studie dat Keynesiaanse vraagstimulering en inflatoire monetaire politiek falen, en stimulering van het aanbod een effectief alternatief biedt ter realisatie van een duurzame groei. Alleen een aanbodbeleid kan het royale sociaal systeem van Europa redden en houdbare alternatief voor de uitdagingen van een snel verouderende bevolking. Dit bevestigt het overweldigende belang van productie en investering als het voornaamste sociale doel. Tenslotte bekijken we mogelijke scenario's die een ommezwaai naar een stevige groei kunnen bewerkstelligen. Het accent ligt op het verschaffen van hernieuwde motivatie tot productieve bijdrage. Een drastische substitutie van de belasting op arbeid door consumptiebelasting, en een wezenlijke verhoging van het aandeel van de private sector in het BNP moeten daartoe bijdragen.  Simulaties tonen aan dat een toename van het relatief aandeel van de private sector niet alleen leidt tot een sterkere groei, maar ook tot een toename van de absolute ontvangsten van de overheid.

DEEL 4 -  Overgewicht : Een vermageringskuur voor "Big Governments."
In deel vier  analyseren we scenario's hoe in de praktijk de overheidsuitgaven terug te schroeven, als doeltreffendste middel om dynamisme en groei te herstellen. Aan de hand van simulaties onderzoeken wij de realiseerbaarheid en de gevolgen gevolg van een bevriezing in reële termen van het overheidsbudget  op zijn huidig niveau. Wij onderzoeken ook in welke mate het terugsnoeien van bureaucratie en de parasitische sector de middelen kan vrijmaken om de de actieve krachten van onze samenleving te stimuleren terug aan de slag te gaan. 

We besluiten dat 
alleen een stevige groei de ruimte kan scheppen voor een duurzame financiering van vergrijzing, sociale, ecologische en culturele projecten. Dit bevestigt het belang van het hanteren van economische groei als primaire maatschappelijke doelstelling. In het licht ook van de onafwendbare globalisering pleiten we voor een onmiddellijke ommekeer van het huidig groeiremmend beleid.


                    Free institure for economic research
 

Vindt U deze info belangrijk ?
Plaats dan een link op Uw web-site aub.  Dank


irish_success_story
scandinavian_model


Andere artikels op deze site

Very recommended links:

mundell_noben_prize_lectureDr Robert A. Mundell's Nobel Prize Lecture:
"A Reconsideration of the 20th Century"

claiming that Supply Side Economics
leads to growth and price stability.

(
53 min. speach  Hosted by the Nobel Foundation )
(requires the Real-Player Plugin)Google
Web This Site

              
Er gaat in dit land bijna geen dag voorbij of er komt weer iemand de zegeningen van het Scandinavisch model prijzen. Deze verhalen worden veelal geslikt als zoete broodjes. Er gaapt blijkbaar een diepe kloof tussen onze perceptie van de scandinavische economiën en hun reële prestaties. De waarheid is dat de Zweedse en Finse verzorgingsstaten na een lange periode van geleidelijke achteruitgang, begin de jaren negentig de totale ineenstorting nabij waren. Van 1990 tot 1995 vervijfvoudigde de werkeloosheid, en sindsdien konden de Scandinavische landen zich nooit meer herstellen.

De ineengestorte verzorgingsstaat.   In 1970 lag het Zweeds welvaartsniveau een kwart hoger dan het Belgische. Daarmee bekleedde Zweden de 5e plaats van 26 OESO landen. In 2003 was Zweden afgezakt naar rang 14, twee plaatsen àchter België.   Denemarken was in 1970 nog de derde welvarendste economie van de OESO, na Zwitserland en de VS. In 2003 was Denemarken teruggezakt naar rang 7. Ook Finland boerde ronduit slecht. Terwijl Ierland opklom van de 21e plaats naar de 4e, zakte Finland tussen 1989 en 2003 van de 9° naar de 15° plaats.

Een generatiepact zou moeten gaan over de verdeling tussen de generaties van de lusten van onze welvaart en de lasten om die welvaart te genereren. Het gaat over de vraag welk deel van het over generaties opgebouwd vermogen we nu opconsumeren en welk deel we voor de volgende generatie overlaten.   Het hoeft geen betoog meer dat de huidige generatie met 10.000 miljard oude franken staatsschuld en 30000 miljard ongedekte pensioenverplichtingen de volgende generatie al met een aardig passief heeft opgezadeld.  In Nauwelijks 30 jaar werd een groot deel van het sedert generaties opgebouwd vermogen opgesoupeerd. Een écht generatiepact zou die roofbouw op de toekomst moeten stoppen. Wat paars ons als een generatiepact wil doen doorgaan, is in feite niets anders dan een op termijn onhoudbare consolidatie van de "verworven rechten" van de huidige generatie.

Er zijn verschillende maatstaven om overregulering te kunnen vaststellen. De bekendste is dat het nog mogelijk moet zijn om de wet te kennen. Deze norm is in België allang overschreden. In een rechtsstaat kan onwetendheid over de wet geen excuus zijn om de wet te overtreden, maar in België is die onwetendheid onvermijdelijk. Elke economische handeling wordt een juridische gok.bureaucreatie Zijn alle vergunningen bekomen? Zijn er geen milieuwetten overtreden? Is er geen paragraaf van een artikel van het decreet Ruimtelijke Ordening overschreden? Is er geen fiscale of sociale regel overtreden? Op de één of andere manier lijken we ons bij deze situatie te hebben neergelegd. We rekenen erop dat de toezichthoudende overheid mild zal zijn. Het gedoogbeleid zit in het systeem ingebakken.          

De ontgoocheling over de regering Verhofstadt is, ook bij bedrijfsleiders en economen, zeer groot. Achter Guy Verhofstadts 'Burgermanifest' zat een hoopgevende visie. De strategie was, zodra de liberalen aan de macht zouden zijn, enkele grote sociaal-economische hervormingen door te voeren. Een eerste zou de afbouw van de overheidsinterventie zijn. Maar precies het tegendeel is gebeurd, stelt JEF VUCHELEN.... De primaire overheidsuitgaven zijn sinds 2000 met 3,2 procentpunt van het bruto binnenlands product (BBP) gestegen. De gigantische dalingen van de rentelasten als gevolg van de zeer sterke daling van de intrestvoeten zijn volledig opgesoupeerd door extra overheidsuitgaven. Zelfs een regering met een socialistische meerderheid had dat nooit durven uit te voeren. 
            
Europa's welvaartsstaat staat ter discussie. Ons sociaal model blijkt niet opgewassen tegen de globalisering, en heeft Europa met gigantische problemen opgezadeld: een monumentale staatsschuld en dito pensioenverplichtingen, een snel vergrijzende bevolking, 19 miljoen werklozen en een EU-25 jeugdwerkloosheid van 18%. Men mag beide laatste cijfers wellicht verdubbelen wanneer ook de verborgen werklozen in rekening worden gebracht. De realiteit is dat Europa's reële werkloosheid het crisisniveau van 1932 evenaart.  
Een georganiseerde Ramp: Europa's sociale catastrofe voltrekt zich terwijl de  rest van de wereld opbloeit en groeit aan het snelste ritme in de laatste drie decennia. 2004 en 2005 waren recordjaren. China en India boeken recordgroeicijfers van rond de 10%, en de VS genieten volop van de voordelen van de globalisering. Terwijl de wereldeconomie groeit aan een gemiddeld ritme van boven de 4%, stagneert Europa aan een  ritme van een geïnflateerde 1,5%.

Vlaanderen heeft groot belang bij de economische heropleving van Wallonië.  De Vlaamse belasting- en bijdragebetaler zou graag een sterker Wallonië zien dat proportioneel meer deelt in de kosten van de verzorgingsstaat. Sommige Vlamingen investeren ook rechtstreeks in Wallonië door hun bedrijfsvestiging te delocaliseren naar de ruimere Waalse industrieterreinen.
Zij ondervinden aan den lijve de problemen in Wallonië: een nog groter gebrek aan technisch personeel en nog hogere belastingen dan in Vlaanderen. Als er dan sprake is van een bundeling der Waalse politieke krachten om ondernemen en werken terug aantrekkelijk te maken, dan kijkt Vlaanderen halsreikend mee.
                        
Er is de laatste tijd nogal wat beroering rond een behoorlijk objectieve maar gedurfde publicatie van de denkgroep "In de Warande", getiteld "Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa". Onterecht worden dergelijke publikaties en standpunten enkel bekeken vanuit een separatistisch standpunt die het debat polariseren. Er zijn evenwel heelwat economische motieven die maken dat de Belgische burgers via een maximaal doorgedreven regionale aanpak er beter van kan worden zonder dat de politieke eenheid dient te verdwijnen. Meer dan 20 generatiepacten en marshallplannen samen.

Regio's, niet de politieke staten zijn de economische polen.Staatsgrenzen, van oudsher cultureel of militair ontstaan, hebben economisch nog weinig zin. Vandaag kan elke regio economisch en cultureel een succesvolle speler zijn op de wereldmarkt. Vooreerst is er het baanbrekende werk van Schumacher "Small is Beautiful: Economics as if People Mattered, 1973". Hij verdedigt hierin dat een hogere macht telkens maximaal moet delegeren en zich enkel bezig houden met die zaken die het lagere niveau niet aan kan. Het resultaat is uiteindelijk meer macht voor de (afgeslankte) overheid en meer verantwoordelijkheid voor de kleinere eenheden.

Een recentere publicatie is "The Size of Nations, 2003" geschreven door Prof. Dr. Spolaore en Prof. Salesina. Het boek heeft bij zijn publicatie in 2003 een ware revolutie teweeggebracht in het denken betreffende het splitsen van staten in kleinere eenheden. Hun conclusie is duidelijk: hoe kleiner een staat, hoe meer kans hij heeft op een grotere welvaart ......      Willy De Wit & Eric Verhulst.
                
In de Franse en Nederlandse referenda heeft de burger aan de plannen van het politieke establishment een luid halt toegeroepen. Het monsterdocument dat voor een grondwet moest doorgaan, is de druppel geweest in het ongenoegen over een falend Europa, zowel aan de linkse als de rechterzijde van het politieke spectrum. De grootse Europese ambities met de Euro, de snelle uitbreiding en de grootsprakerige Lissabon strategie zijn vastgelopen door een gebrek aan groei en dynamiek.   Europa is niét de meest performante economie ter wereld geworden, zoals de politieke elite de burger had voorgespiegeld. In tegendeel, het oude Europa glijdt af naar een economische crisis met delocalisaties en verlies aan jobs en koopkracht. In Duitsland is de werkeloosheid opgelopen tot boven de 5 miljoen. Maar ook in Frankrijk, Italië, België bereiken de reële  werkeloosheidscijfers niveaus die de crisisjaren 1930 evenaren. De crisis is vooral geconcentreerd in het Oude Europa (UE15). De nieuwe lidstaten zijn groeipolen geworden. Een totale ineenstorting met een financiële crisis en een uiteenspatting van de Euro zijn niet meer ondenkbeeldig.Celtic_tiger

Ierland gaf het voorbeeld dat het kan. Een systematische vermindering van het overheidsbeslag leidde er tot een ongekende welvaartsexplosie van gemiddeld 5,6% in de laatste 20 jaar. Daarbij hoefde Ierland niet te snoeien in de sociale uitkeringen, integendeel.  De belastingsverlagingen leidden er tot een ongekende groei die op zijn beurt de fiscale ontvangsten en de sociale uitkeringen lieten stijgen. Het volstond de productiviteit van het overheidsorgaan te verbeteren. Ierland scoort ongeveer op alle vlakken beter dan alle andere Europese landen, zowel economisch als sociaal....
De fiscale Blunder van Paars                   

Spaarders worden in het "generatiepact" dubbel hard gepakt. Volgens Reynders kadert de nieuwe belasting op beleggingsfondsen in de Europese spaarrichtlijn, die er overigens pas na zware druk vanuit België is gekomen. Diezelfde spaarrichtlijn bepaalt dat de huidige 15% RV nog geldt tot eind 2007. Daarna wordt ze opgetrokken tot 20% eind 2007, en zal eind 2010 de volle 35% bereiken.  We berekenen wat dit voor de spaarder betekent aan de rentevoorwaarden en inflatie  zoals die momenteel gangbaar zijn. We nemen twee typische beleggingsfondsen die beleggen in overheidspapier. We maken de berekening voor het uiterst gunstige geval van een kostenbewuste  belegger die zijn bevek 10 jaar aanhoudt en een fonds kiest met lager dan gemiddelde in- en uitstapkosten. 
In de laatste decennia kende België zoals trouwens de meeste Europese landen meer periodes van stagnatie dan van stevige groei. Nochtans zijn er binnen Europa ook merkwaardige uitzonderingen. Ierland maar ook Luxemburg en Portugal kenden groeiritmes die men traditioneel associeert met de Aziatische tijgers zoals China. Waaraan zijn deze groeiverschillen toe te schrijven ? WorkForAll heeft de macro-economische cijfers van de 17 Europese landen onder de loep genomen en enkel markante oorzaken van groeiverschillen vastgesteld.
              
De verklaring van Laken droeg de Conventie op om een einde te maken aan de sluipende bevoegheidsuitbreiding van de Europese instellingen ten koste van de lidstaten. In de plaats daarvan kwam het presidium onder leiding van Giscard d'Estaing aandraven met een vaag document dat de deur wijd openzette voor een verdere overdracht van beleidsdomeinen. Ondertussen is de grondwet om uiteenlopende redenen afgeschoten door de Franse en Nederlandse kiezers.

In deze tekst argumenteert Tom Claerhout dat de eerste poging terecht ten grave is gedragen, maar dat een nieuwe grondwet wenselijk is, die de tekortkomingen van zijn voorganger ondervangt en de verdiensten behoudt. Een centrale rol is weggelegd voor het subsidiariteitsprincipe: de Europese beleidsmakers dienen zich te concentreren op de domeinen waar zij een aantoonbare meerwaarde kunnen leveren ten opzichte van de nationale en regionale overheden. Voor de overige domeinen moet het initiatief, en dus ook het vetorecht, in handen blijven van de soevereine natiestaten.

Fortis chief-economist Van den Spiegel pleit voor een groeistrategie door middel van "klassieke" keynesiaanse remedies. De bankier wil de consumptie aanzwengelen en pleit impliciet voor een laks monetair beleid. Hij minimaliseert daarbij het inflatierisico en zwijgt zedig over het immorele schandaal van de 10.000 miljard staatschuld en geactualiseerde pensioensschuld van ca. 30.000 miljard waar we komende generaties nu al mee hebben opgezadeld.  Lage rentes mogen dan al goedkope grondstof betekenen, en dus goede winstvooruitzichten voor de banksector, of dit de juiste remedie is voor de op ons afkomende problemen van vergrijzing en werkeloosheid is een gans andere kwestie. ...

Big Government equals Bad Governance:

Big Public Spending means high Taxes,
High Taxes mean poor Growth.


big government
source : http://www.house.gov/jec/growth/function/function.pdf


Vindt U deze info belangrijk ?
Plaats dan een link op Uw web-site aub.  Dank
premiertobback