Big Government leads to
Serfdom an
d Poverty


      ►  English Newsletter  
        Nederlandstalige Nieuwsbrief
        French, Italian and other languages 
        Statistics portal - Data from around the Globe
        Freedom Video Library: Economics made easy
        Library - Books, Links, Free Market Institutes, Downloads

   Mission Statement
 
The WebThis Site


Update 14-02-2009

The best Social
Program
is a Job
( Ronald Reagan )
news home news contact
francais English
Martin-de-vlieghere
Bij ons valt niemand uit de boot. 

Alleen jammer...
dat  de boot aan het zinken isMartin DE VLIEGHERE
  Martin DE VLIEGHERE is geboren te Leuven op 28 juli 1963. Hij promoveerde op 18 januari 1993
tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte op een proefschrift over de voorwaarden van de moderniteit
in het werk van Jürgen HABERMAS en Friedrich HAYEK. Hij was assistent Professor in de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Hij is auteur van het boek
" Wij verkiezen een Führer -  De economische oorzaken van racisme en oorlog in de twintigste eeuw". 
Uitgegeven bij Van Halewyck (Leuven, 1996). 
 
De Vlieghere wordt aanzien een van de prominentste hedendaagse filosofen op gebied van economie.
Hij is geliefd spreker en publiceerde talloze economische en filosofische essays.
Hij is voorzitter van FACS (Free Association for Civilization Studies), bestuurslid van Nova Civitas
en medebezieler van Workforall.net.


Dr. Martin De Vliegere hield voor het Rothbard Instituut een uiterst interessante een lezing over de economische crisis en het relancebeleid. Hij zocht in de werken van Nobelprijslaureaat Friedrich Hayek het antwoord op de vraag of we eerst nog een peridode van hyperinflatie zullen ondergaan vooraleer de onafwendbare deflationaire sanering inzet. 
matrin-de-vlieghere
   Aktueel    

In dit exclusief vimeo-interview van Luc Van Braekel
zoekt Martin De Vliegere naar fundamentele
oorzaken en remedies voor de crisis.
Hij doorbreekt de Keynesiaanse consensus en verdedigt onder meer deze non-conformistisiche stellingen:   ► Dat deze financiële crisis niet de crisis is van het kapitalisme maar van het staats interventionisme
   ► Dat de overmatige groei van de geldhoeveelheid de belangrijkste oorzaak is van de financiële crisis.
   ► Dat een muntstelsel slechts duurzaam kan zijn bij een stabiele geldhoeveelheid
   ► Dat deflatie helemaal niet slecht is of de groei remt, maar juist omgekeerd de reële koopkracht verhoogt.
   ► Dat Gresham's wet onder "free banking" omgekeerd werkt als in onder een 'legal tender' systeem
   ► Dat het repartitie-pensioenstelsel archaïsch is omdat het neerkomt op uitbuiting van onze kinderen
   ► Dat de Staat de plaats heeft ingenomen van God.
   ► Dat sturing door overheden van economie en innovatie contraproductief werk en vooruitgang afremt.
   ► Dat modern lijkende milieusubsidies al even erge verkwistingen zijn is als onze archaïsche ijzerweg.
   ► Dat vrouwen wel en mannen (nog) niet geëmancipeerd zijn.
   ► Dat Joe the Plumber's demotivatie vooral ligt in overregulering en in de excessieve belastingsdruk.
   ► Dat niet vraagstimulering maar besparingen de enige uitweg zijn uit de crisis.


" Wij verkiezen een Führer "
De Economische Oorzaken van
Racisme en Oorlog in de Twintigste Eeuw
Martin De Vlieghere
uitgegeven door Van Halewijck  ISBN 90 5617 054 6
hier samengevat door Tom Luyckx 
Keynes revisited.

HITLER FUHRER
"Door de ongekompliceerde toepassing van de ekonomische teorie van John Maynard Keynes, werd Wereldoorlog II voor Hitler een noodzaak. Omdat wij, nog steeds prat gaande op de keynesiaanse konsensus, verder roeien met de spaan van inflatie, werkzekerheid en sociale bijstand, zou straks voor ons een nieuwe Führer wel eens noodzaak kunnen worden!" Aldus Martin De Vlieghere, post-doktoraal onderzoeker van het NFWO bij de vakgroep wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, in zijn onlangs verschenen boek "Wij verkiezen een Führer. De Ekonomische Oorzaken van Racisme en Oorlog in de Twintigste Eeuw". En dus, zo besluit hij daar gelukkig uit, zijn we verkeerd bezig. Onze systemen, die op zekerheid en rust gebouwd zijn, verhinderen ekonomische innovatie en dus vooruitgang. Hiermee ontkennen we zelfs onze menselijke eigenheid, die zou bestaan uit het streven naar winst, en situatiegebonden verbetering.

KEYNES-socialismeLaten we even de redenering van de auteur volgen. Bij een falende ekonomie, zo heeft Keynes ons geleerd, moet de overheid de markt stimuleren door er extra geld in te pompen. Ook een verlieslatend bedrijf kan 'gered' worden door werkgelegenheid. Of wil de overheid weer duizend werknemers op straat zetten? Op die manier kiest men echter eerst voor werkgelegenheid en pas in tweede instantie voor winst. Maar die noodzakelijke winst komt er niet, aangezien het bedrijf verlieslatend blijft. En ondertussen zijn de produktiemiddelen die in dit zinkend schip gepompt worden, niet inzetbaar in een nieuwe, op nieuwe behoeften inspelende sektor.

Zo remt deze staatsinterventie op tweevoudige wijze een gezonde ekonomische groei af. Ekonomie en samenleving stagneren. Maar stagnatie is geen optie, want als de ekonomie niet kan reageren op buitenkansen, dan kan ze dat ook niet op nieuwe problemen. De zombiebedrijven zullen dan toch de poorten moeten sluiten, omdat de produktiemiddelen uiteindelijk toch efficiënt moeten aangewend worden.
Statistiekjes
NAZI PROPAGANDA
 Waar haalt de overheid het geld vandaan om haar verslavende stimuleringsprogramma's te financieren? Simpel, wanneer het voorlopige belastingsmaximum bereikt is, maakt die overheid, niet toevallig in het bezit van het alleenrecht op geldemissie, het geld gewoon bij. Dit is de oorspronkelijke definitie van inflatie. Ook hier biedt Keynes de regeringen de vrijgeleide aan. Maar inflatie is eigenlijk diefstal, aangezien het het geld ontwaardt. Wie winst gemaakt heeft wordt gestraft, wie schulden heeft beloond. Alleen de echt rijken kunnen via kapitaalvlucht hun centen in veiligheid brengen. En terecht, merkt de Vliegere op; "Kapitaalvlucht is de enige doeltreffende metode van de burgers om een regering terug te fluiten."

Het sukses van de teorie van Keynes is tweevoudig te verklaren. Vooreerst kwam Keynes op het juiste moment met zijn wiskundige formules, statistieken en sijferreeksen. Na de kwantificeerbare suksessen in de natuurwetenschappen, meende men ook het chaotische ekonomische proces in sijfers te kunnen vatten. Bovendien werkt het ter beschikking hebben van onaantastbare sijferreeksen gewetensussend. Maar natuurlijk blijft ekonomie onberekenbaar, allerlei irrationele toevalligheden en onzichtbare ledematen inkluis.

De tweede, fundamentelere reden is dat Keynes iedereen tevreden stelt: de wetenschappers kunnen nu in hun statistiekjes berusten, de regeringen kunnen hun 'oplichting' rechtvaardigen, de ondernemers kunnen goedkoop geld lenen, en de werknemers en managers zijn verlost van de drukkende winstsijfers.

hitler sociale zekerheid NAZIS
Sociale Onzekerheid
Een derde kwaad in ons huidig samenlevingsmodel is onze verplichte sociale zekerheid, zo stelt De Vliegere provokatief.

Solidariteit kan alleen bestaan tussen gelijken die vrijwillig samenspannen voor een gedeeld belang. Elke staatkundig georganiseerde solidariteit is een schim die voor om het even welke politieke ingreep kan worden ingeroepen en dus een wapen in de handen van de machthebber is. Gedwongen solidariteit miskent de principes waarop de beschaafde omgang onder burgers is gebaseerd. Want elke verplichting is paternalisme, en elk paternalisme over een volwassen medemens is verwerpelijk omdat het de ander als evenwaardig persoon ontkent en bovendien geen eindpunt heeft.

Bovendien remt deze sociale zekerheid op zijn beurt een gezonde ekonomie af, aangezien opnieuw tot inflatie overgegaan wordt om de uitkeringen tijdelijk te behouden en het volk te paaien. Bovendien belemmert de berusting in een zeker minimumloon de inventiviteit en de volhardendheid in nieuwe, risikovolle projekten. De Vlieghere gaat er immers van uit dat er altijd gaten in de markt zijn en dat dit pionierswerk inherent is aan de menselijke beschaving. Dus konkludeert hij dat wie sociale ongelijkheid wil kompenseren, de voedingsbodem zal aantasten van de rijkdom die men wil herverdelen. Te weinig te verdelen rijkdom doet onenigheid en frustratie ontstaan en draagt in zich de kiemen van kreten als "Eigen Volk Eerst".
propaganda-afficheSpelen
En dat brengt ons dichter bij Hitler en zijn nazi's. Martin De Vlieghere toont aan dat de "rise and fall" van het Nazi-rijk volledig te verklaren is uit het feit dat de nazi's, precies omdat ze niet terugschrokken voor de totalitaristische konsekwenties, de teorie van Keynes radikaal toegepast hebben. Wie zich niets aantrekt van de echte waarde van geld, kan onuitputtelijk geld bijmaken en zijn bevolking de illusie van rijkdom geven. Wie zich niets van rendabiliteit aantrekt, kan zijn burgers werkzekerheid geven, vaak in de wapenindusrtrie.

Na de illusie volgt echter de uitvergrote depressie. Om dit te voorkomen moest Hitler gebiedsuitbreiding, Lebensraum, bekomen, om ook daar inflatoir de ekonomie leeg te zuigen, en moest hij beroep doen op dwangarbeiders; 'Untermenschen', die produceren zonder te konsumeren. Martin De Vlieghere weet zeker dat, als de nazi's de oorlog gewonnen zouden hebben, de wereld zou veranderd zijn in een slavenkamp, maar ook dan zou de keynesiaanse ekonomie die zij realiseerden onvermijdelijk imploderen.

hitler-buy-local-NATIONALISMEWat de auteur met dit boek wil aantonen, is dat ekstreem-rechts en het Führerprinzip in onze systemen ingebakken zit. Onze gematigde, en wellicht goedmenende politici dienen de keynesiaanse drug mondjesmaat toe, tot de toestand zo vergevorderd is, en de metodes zo gewoon, dat de meerderheid van de publieke opinie voor de overdosis kiest. Het nazi-regime was een kordaat krisismanager en de nazi's waren de sociale politici bij uitstek, maar niet voor iedereen! Al wie kiest voor werkgelegenheid eerst - en winst later - komt in een afhellend steegje terecht, met een Hitler als mogelijk ekstreem eindpunt.

Het grootste gevaar is de betutteling, het paternalisme van ondeskundigen, met andermans geld en onder druk gezet door tal van belangengroepen. De Vlieghere is formeel: "Zolang de 'respektabele' meerderheid staatsinterventie predikt, is ekstreem-rechts in opmars. Wie dus front wil vormen tegen ekstreem-rechts zal uiteindelijk de moed moeten opbrengen om de meerderheid ervan te overtuigen dat ekonomische en sociale problemen niet met politiek kunnen worden opgelost."
anti-kapitalisme-NASISME-SOCIALISMEMigranten
Eindelijk een konkrete invulling van de dooddoener uit de anarcho-punkbeweging. Het alternatief blijft jammer genoeg onuitgewerkt in een teoretisch tegenbeeld steken. De Vlieghere ziet de oplossing in de volledige autonomie van elke volwassene. Het tipisch menselijk winststreven zal ervoor zorgen dat de produktiemiddelen, voortdurend wisselend, maar naar vermogen optimaal ingezet zullen worden.

 De hele gemeenschap, migranten inklusief, zal daar beter bij varen. "Demokratie mag dan de beste heerschappijvorm zijn, nog beter is het om helemaal geen heerschappij te hebben. Heerschappij is een anachronisme en een gevaarlijk spelbreker in een samenleving die zo komplex is dat ieder individu autonoom moet kunnen reageren op de unieke en eenmalige informatie op zijn terrein." Iedereen moet instaan voor zijn eigen financiën en niemand mag verplicht worden een deel daarvan af te staan om ongelijkheden weg te werken. De totaal vrije markt met al zijn voor- en nadelen dus. De konkrete utopie zelf blijft onbeschreven.

 De chaos van het recht van de sterkste, slimste, beste? Uitgaande van de fundamentele goedheid van de mens zou dit nog iets kunnen betekenen, maar zoveel eeuwen geschiedenis en teologie hebben ons reeds beter geleerd. Misschien komt in een geheel vrije, ondernemende wereld het ekstreem-rechtse gevaar niet op politieke manier tot uiting, maar puur ekonomisch, in wereldsturende multinationals. Zo veel verschil met de huidige stand van zaken is dat nu ook weer niet. Akkoord, waarschijnlijk zal heel wat van de middelen iets efficiënter ingezet worden en de totale rijkdom vergroten, maar of die dan ook beter verspreid zal zijn is nog de vraag!

MAAKBARE SAMENLEVINGDat het huidige systeem aan sifilis lijdt is duidelijk, en - volgens De Vlieghere - bewezen, maar waarschijnlijk zal een ander systeem niet meer zijn dan een nieuwe testcase, gedoemd om aan dezelfde ziekte tenonder te gaan? Worden we nu gestraft omdat de rijken moesten delen met de armen? Is het probleem eigenlijk niet vooral dat de mens altijd verplicht moet worden om op grote schaal, buiten familie- en vriendenkring, iets 'goeds' te doen? Of is het probleem juist die grote schaal?

De Vlieghere ontsluiert de huidige samenleving en haalt Keynes van zijn sokkel. En wie het boek leest zal begeesterd worden door zijn logisch denkwerk. Maar is het met De Vlieghere's boek niet net zoals bij Keynes' ekonomische teorie: in praktijk onbruikbaar? Hoe het ook zij; dit boek stemt tot nadenken. En den boer, hij ploegt voort!

Tom Luyckx

 
printervriendelijke versie hier

Het boek van Martin De Vlieghere "Wij verkiezen een Führer.
De Ekonomische Oorzaken van Racisme en Oorlog in de Twintigste Eeuw"
is uitgegeven door Van Halewijck ISBN 90 5617 054 6


Een Greep uit het werk van Martin De Vlieghere


     Academische publicaties  ( Méér details hier )The Path To Sustainable Growth
Lessons From 20 Years Growth Differentials In Europe
Martin De Vlieghere and Paul Vreymans

Samenvatting:      Terwijl de rest van de wereld floreert als zelden voorheen, hinkt de Europese economie hopeloos achterop. Europa's hoge productiviteit, technologisch niveau, kennis en uitzonderlijke arbeidsethiek halen niks uit. De groei is ook merkwaardig verschillend: Frankrijk, Duitsland en Italië stagneren net als de scandinavische landen Denemarken, Zweden en Finland. Allen wonnen minder dan 44% voorspoed in de laatste 20 jaar. Ierland groeide 4 keer sneller, en werd met 169% welvaartsdgroei in diezelfde 20 jaar het tweede welvarendste land van Europa, en slaagde erin banen te creëren voor allen.

Buitensporige overheidsinmenging is de hoofdoorzaak van Europa's zwakke prestaties. De overmaatse publieke sector is in laagpoductief, en doet de volledige productiviteitswinsten van de Privé-sector ondanks diens uitzonderlijke prestaties volledig te niet. 

Europa kan zijn sociaal-economische prestaties verbeteren door de Ierse succesformules over te nemen: Inkrimping van de overheidsuitgaven, terugschroeven van de bureaucratie en verschuiving van de belastingsdruk van inkomen op consumptie.

Dit boek beschrijft waarom de Lissabon-Agenda, decennia lang Keynesiaanse vraagstimulering en inflatoire monetaire politiek hebben gefaald. Het boek ontwikkelt een alternatief en haalbare aanbodstrategie en doeltreffende methodes voor een menselijk en financieel duurzame groei.

Dit boek leest als een stap-voor-stap handleiding voor economische herstel. Het is een data-referentie voor studenten en politici met interesse voor groei, sociale zekerheid, en sociale modellen. Het is een klassieker voor economisten die bezorgd zijn over de buitensporige overheid, over de lage productiviteit in de openbare sector, en voor ouders die zich zorgen maken om hun dealende levensstandaard en om de toekomst van hun  kinderen.
the path to sustainable growth

free download here

Vindt U deze info belangrijk?
Link ons op Uw web-site aub. Dank  U

Opmerkingen of suggesties?
Mail ons aub op:

Martin.De.Vlieghere@pandora.be

paul.vreymans@workforall.net

news home news contact
francais English