Emissierecten &
Geldschepping

Big Government leads to
Serfdom an
d Poverty


Library    Video Library    Audio Library    Links
 

the webthis site

24 oct 2009

 

More Government
means more Rules;

more Rules means
less Freedom;

less Freedom means
less prosperity &
poor
quality of life
news media
news home contact
Don't  forget to

.
.
De Terugkeer van het Utopisch Socialisme bij de VN.
Niet het kapitalisch Systeem is Oorzaak van de Crisis maar ons Monetair Stelsel
  Printer-vriendelijke versie  
Ons Kapitalistisch systeem moet NIET worden omgevormd tot een Zweeds Sociaal model zoals VN Econoom Jeffrey Sachs beweert. We hebben alleen een eerlijk monetair stelsel nodig. Dit zal pas billijk zijn en bijdragen tot optimale toewijzing van productiefactoren als de geldgroei nul is of hoogstens wordt beperkt tot de groei van de reële economie. Terugkeer naar de goudstandaard is daartoe een valabele optie... 

Jeffrey Sachs' klimaatalarmisme in de aanloop naar de klimaatconferentie van Kopenhagen is bombastisch en bedoeld om de conferentie te laten meestappen in de wereldwijde bureaucratie van emissierechten. Politici hebben die CO2  certificaten omgeturnd tot een fictieve maar wél onmisbare grondstof in productieprocessen. Politici bepalen zowel de mate van schaarste als de regionale toewijzing. Ze verzwaren niet alleen de productiekosten, maar ze vervalsen vooral de concurrentie. Productiekosten worden losgekoppeld van de marktrealiteit, met al de scheeftrekkingen van dien. Het VN emissiemodel is een verdoken vorm van protectionisme dat ontwikkelingslanden meer kwaad zal doen dan goed. Voorkennis van politieke beslissingen dreigt de globale emissiehandel de doen ontaarden in één grote zwendel.

Jeffrey Sachs is topeconoom bij de VN en auteur van o.m. de bestseller 'Common Wealth "en het controversiële essay "The Case for Bigger Government" in Time Magazine.   In  een interview met  "De Tijd" (17-10-09)  wijt hij het ontstaan van de financiële crisis aan het ongebreideld Amerikaans marktkapitalisme. Hij pleit hij voor het Zweeds sociaal model als alternatief. Zijn pleidooi is ideologisch en ontluisterend voor de overheersende utopisch socialistische strekking aan de top van de VN.


Feit is dat het Zweeds sociaal model dat Sachs zo enthousiast promoot niet alleen  het grootste overheidsbeslag heeft van de Westerse Wereld,  maar ook de zwakste economische prestaties levert van de OESO. In 1970 was Zweden nog de vierde welvarendste natie ter wereld. Dertig jaar later was Zweden teruggevallen tot rang 17 met alle sociale gevolgen van dien. En dat terwijl de VS zich steevast wist te handhaven tussen rang twee en drie. Veel sociaal-economische wijsheid valt er in het Zweeds sociaal Model dus niet rapen.

EU countries growth scandinavia ireland

Sachs schrijft ook de financiële crisis toe aan het “ongebreideld kapitalisme”. De realiteit is dat   we Westerse economieën met een overheidsbeslag tussen 40% en 55% bezwaarlijk nog kapitalistisch kunnen noemen. Maar er is niet alleen de buitensporige belastingsdruk. Ook in het westen wordt de vrije marktwerking steeds vaker verstoord door overheidsingrepen; licenties en staatsmonopolies, exploitatievergunningen, bouw- en lokalisatievoorschriften, corporatistische vergunningsstelsels, quota, prijs en kwaliteitsvoorschriften enz.... Ondernemers krijgen jaarlijks tienduizenden pagina’s nieuwe regels en wetten over zich heen, veelal gesteld in een advocatenbargoens dat de rechtszekerheid van de vrije markt compleet ondergraaft. Buitensporig dirigisme heeft ondernemen herschapen in een gokspel over de volgende politieke gril en over rechterlijke interpretaties van het juridisch jargon. De buitensporige belastingsdruk werkt zo demotiverend en het dirigisme veroorzaken dusdanige scheeftrekkingen dat een crisis niet kon uitblijven.
 
Monetaire Politiek.
Sachs zwijgt ook over de rol van het monetair beleid in de huidige crisis. Nochtans is het de buitensporige geldschepping die de koopkracht van ons geld heeft ondermijnd. De monetaire politiek heeft onze waardemeter en ons ruil- en spaarmiddel grondig vervalst met fatale marktverstoring gevolg. Jaren van artificieel lage rente zijn directe oorzaak van onze veel te lage spaarquote en de buitensporige schuldgraad van Amerikaanse consumenten en Europese Overheden. Niet het kapitalistisch systeem maar goedkoop krediet is schuld aan de aan de overconsumptie, de beurs- en immobubbles en de onevenwichtige Amerikaanse handelsbalans. Lage rente was de fundamentele oorzaak en de concrete aanleiding tot de crisis.

Dat rentemanipulatie massale scheeftrekkingen veroorzaakt komt omdat rente de cruciale factor is in alle bestedings- en investeringsbeslissingen. Niet alleen in de keuze tussen sparen en consumeren, maar ook in de keuze tussen kapitaalintensieve en arbeidsintensieve productieprocessen. Te lage rente leidt al jaren tot buitensporige investeringen in futuristische automatisering en onzinnige uitstoot van laag gekwalificeerde arbeid uit de productieprocessen. Die massale werkeloosheid bij laaggeschoolden keldert de globale productiviteit en is oorzaak van de aanslepende stagflatie en onze zeer suboptimale welvaart.

2008 spaarquote gezinnen

Veel te lage rente heeft ook geleid tot extreme hefboomratio’s en onderkapitalisatie van banken, maar vooral ook tot het zware competitief nadeel van arbeidsintensieve KMO’s ten voordele van de grootindustrie. Systeembedreigende concentratie en monopolievorming zijn het gevolg. Grootindustriële overproductie en massale tekorten aan zorg- en dienstverleners zijn de concrete symptomen.

Nieuw Monetair stelsel
Technologische en commerciële vooruitgang zorgen jaarlijks voor gemiddelde productiviteitswinsten van 2 à 3%. Prijzen zouden daarom jaarlijks met 2 à 3% moeten dalen en niet omgekeerd zoals we dit sinds mensenheugenis meemaken.  De positieve inflatiedoelstelling die centrale banken werldwijd hanteren  roomt systematisch de profijten van de vooruitgang af ten gunste van bankiers, en ontfutselt Jan Modaal jaarlijks 4 à 6% van zijn toegevoegde waarde. Die inflatie leidt tot zware scheeftrekkingen. Het is puur bedrog omdat de collectieve verworvenheid van vooruitgang aan de gehele samenleving hoort, en in de eerste plaats wie er hardst aan meewerkt. De inflatie vreet bovendien ook nog eens de spaarreserve aan die Jan Modaal tijdens zijn  loopbaan aanlegt tot de reële koopkracht ervan nog amper één derde bedraagt als hij zijn pensioenleeftijd bereikt.

We hebben helemaal géén Zweeds Sociaal model nodig zoals Sachs beweert, maar een eerlijk monetair stelsel. Dit zal pas billijk zijn en bijdragen tot optimale toewijzing van productiefactoren als de geldgroei nul is of hoogstens wordt beperkt tot de groei van de reële economie. Terugkeer naar de goudstandaard is daartoe een valabele optie.

fold dollar bills

Kyoto en Emissierechten
Sachs behoort ook tot het kamp van “klimaatmanagers” die de zware controverse over trendmatige opwarming van de aarde al hebben omgedoopt tot “wereldwijde consensus” en die blijven volhouden dat menselijke ingrijpen die trend heeft veroorzaakt en zelfs kan omkeren. Volgens Sachs zal Zuid Europa straks uitdrogen en zal een massale vluchtelingenstroom op gang komen naar het noorden. Zulk klimaatalarmisme in de aanloop naar de klimaatconferentie van Kopenhagen volgende maand is bombastisch en bedoeld om  de conferentie te laten meestappen in de wereldomvattende bureaucratie van emissierechten.

Politici hebben die CO2  certificaten omgeturnd tot een fictieve maar wél onmisbare grondstof in productieprocessen. Politici bepalen zowel de mate van schaarste als de regionale toewijzing. Ze verzwaren niet alleen de productiekosten, maar ze vervalsen vooral de concurrentie. Productiekosten worden voortaan politiek bepaald en losgekoppeld van de marktrealiteit, met al de scheeftrekkingen van dien. Het fraudegevoelig VN emissiemodel is een verdoken vorm van protectionisme dat ontwikkelingslanden meer kwaad zal doen dan goed.

Omdat schaarste en toewijzing van CO2 rechten  het resultaat zijn van arbitraire politieke beslissing, dreigt  voorkennis bovendien  de globale emissiehandel de doen ontaarden in één grote zwendel met al de catastrofale gevolgen van dien. Het Sovjet debacle heeft geleerd tot welke systeemvernietigende verspilling de verstoring van marktwerking leidt. Subsidies bijvoorbeeld voor laagproductieve windmolens en zonnepanelen in het Westen leiden tot zwaar suboptimale aanwending van schaarse middelen wereldwijd.


Marktconform Alternatief
Laat ons, vooraleer we hypothetische kwesties aanpakken, eerst de reële problemen oplossen die de mensheid bedreigen. Eén enkele waterpomp met dezelfde kostprijs als een paar laagproductieve zonnepanelen kan honderden Sahel vrouwen dagelijks de kilometerlange tocht naar de bron besparen en vele infecties voorkomen en levens redden.

Emissiecertificaten zijn ten gronde niets anders dan een Wereldtaks op existentieel menselijke behoeften, en daarom onverenigbaar met het mensenrecht op ontwikkeling. Het systeem zal de Belgische belastingbetaler in de eerste fase jaarlijks al 3 à 5 miljard € kosten; zowat de verspilling van een “Lange Wapper” elk jaar.

Voor zover ooit zou vaststaan dat menselijke CO2 emissies effectief het klimaat beïnvloeden, kunnen nationale overheden ook zonder de verkwisting van die wereldbureaucratie bestaande taksen op fossiele brandstoffen optrekken. Omdat consumenten maar substantieel energie besparen als die duur wordt, is het de enige marktconforme manier om efficiënt emissies terug te dringen. De administratieve kost van zo’n belastingsverhoging is nul, terwijl een verschuiving van de belastingsdruk van inkomen op vervuilende consumptie bovendien ook nog eens de stimulansen herstelt en de economie stimuleert. 

Het stelsel van emissierechten en de nieuwe Wereld Klimaat Organisatie waar Sachs op aanstuurt zijn een gevaarlijke stap naar een “Nieuwe Wereldorde” met een stelsel van Wereldbelastingen die het schrikbeeld van een Wereldregering onder VN dictaat dichterbij brengt.

Sachs noemt het griezelig dat het lot van de wereld afhangt van wat (democratisch verkozen nationale) senatoren over klimaatopwarming denken. Nog griezeliger is onze levenswijze en welvaart toe te vertrouwen aan enkele aan democratische controle ontsnappende VN despoten. Zelfs Marx zag in het bourgeois idealisme van zulke utopisch socialisten nog de allergrootste bedreiging voor de mensheid.

Martin De Vlieghere, filosoof
Paul Vreymans, ondernemer
.
.
Meest gelezen essays
Media  In dit exclusief vimeo-interview
van Luc Van Braekel

zoekt Martin De Vliegere naar fundamentele
oorzaken en remedies voor de crisis.
Hij doorbreekt de Keynesiaanse consensus en verdedigt enkele non-conformistisiche stellingen: Trends

Trends publiceert op haar web-site de aktuele prijzen van bouwgrond in België. Daaruit blijkt dat  Vlaamse bouwgrond ruim drie maal(!) zo duur is als de Waalse. Dit is het rechtstreeks gevolg van het geregionaliseerd ruimtelijk beleid en het kunstmatig georchestreerd bouwgrondtekort in Vlaanderen.

Die doelbewuste bouwgrondschaarste betekent een schandalige hold-up  op de Vlaamse welvaart door
de Vlaamse politieke kaste. Onze veel te dure bouwgrond veroordeelt immers jonge gezinnen tot twee voltijdse loopbanen en 25 of 30 jaar schulddelging.

Vlaamse bouwgrondprijzen kunnen in één pennentrek tot het Waals niveau worden herleid. Het volstaat dat ook Vlaanderen voldoende verkavelingsvergunningen uitschrijft.
Maar Vlaamse politici blijven liever de Ruimtelijk regelgeving misbruiken om hun bureaucratie en intercommunale vetpotten in stand te houden.
Dat daarvoor duizenden Vlaamse gezinnen in zware problemen komen zal hen een zorg wezen.
Meer over het klimaatdebat:

ipodGlobal Warming Podcasts   
Dr. David Evans - Recent climate change sceptic from the Greenhouse Office
A damning critique of the 'evidence' of man-made global warming (Ian Plimer)
Christopher Monckton on the Global Warming Scam (from min 19:35 onwards)
Christopher Monckton on the Global Warming Scam (min 1-18)
Some Complete barking madness from John Holdren, Obama's science advisor
Climate Change Fables : It is all about Taxes
Climate Change Fables : Polar Bears and Arctic Sea Ice
Climate Change Fables : Hurricanes and Sea Level Change
Climate Change Fables : Glaciers, all 160,000 of them Worldwide
Climate Change Fables : Snow - Is it Increasing or decreasing?
Climate Change Fables : Wildfires and Rain have no Connection to CO2 in the Atmosphere
Climate Change Fables : One Volcan Eruption Releases more CO2 Gas than all of Mankind in 6000 Years

Streaming Audio: Turn on speakers and Click the ► to listen  |   Right Click to Download

The Road to Serfdom. This masterpiece of Nobel Prize laureate Friedrich Hayek is an eye-opener, strongly advocating the free market principles. In this all-time classic Hayek persuasively warns against the authoritarian utopias of central planning and the welfare state. Fascism, communism and socialism share these utopias. For the implementation of their plans these authoritarian ideologies require government power over the individual, inevitably leading to a totalitarian state. Every step away from the free market toward planning reduces people's freedom and is a step toward tyranny. Planning also cannot assess consumer preferences with sufficient accuracy to efficiently co-ordinate production. However in a free market, "Price" is the all-inclusive source of information, guiding entrepreneurs to produce whatever is wanted and directing workers wherever they are most needed. Free markets also provide the entrepreneurial climate for a thriving economy and for releasing the creative energy of its citizens. Free individuals in their native strive to develop their talents and to improve their fate produce spontaneous progress. All public interference in the economic process disturbs the market equilibrium, distorts the optimal allocation of resources and consequently reduces the level of wealth. Where planning replaces free markets people do not only loose their freedom and individuality. Resulting slow growth also increases welfare demands causing dependence similar to slavery. In the end people's self-reliance and self-respect is ruined, and citizens are degraded to a means to serve the ends of the collective mass. road-to-serfdom
  Free condensed pdf
Comments
   Dutch Abstract
Overview
 
Paperback Version
Readers' Digest
 

More Books of
Friedrich Hayek here
The Tragedy of the commons  by  Garrett Hardin   Free access and unrestricted demand for a finite resource ultimately dooms the resource through over-exploitation. This occurs because the benefits of exploitation accrue to individuals, each of which is motivated to maximise his or her own use of the resource, while the costs of exploitation are distributed between all those to whom the resource is available (which may be a wider class of individuals than those who are exploiting it). The theory itself is as old as Aristotle who said: "That which is common to the greatest number has the least care bestowed upon it.      more here tragedy_of_the_commons

.
Don't  forget  to

news media
news home contact

Overname is toegestaan.  Dank U voor de verwijzing naar de bron: http://workforall.net 


.