Big Government leads to
Serfdom an
d Poverty

      ►  English Newsletter  
        Nederlandstalige Nieuwsbrief
        French, Italian and other languages 
        Statistics portal - Data from around the Globe
        Freedom Video Library: Economics made easy
        Library - Books, Links, Free Market Institutes, Downloads

   Mission Statement
 
The WebThis Site


24-10-2006

The best Social
Program
is a Job
( Ronald Reagan )
news home news contact
francais English
Aanbodbeleid als Remedie tegen Stagnatie en Recessie
Economie is van alle tijden en hetzelfde geldt voor belasting, ook al dient gezegd dat de huidige niveaus die in Europa bereikt worden historische records breken, als we de dictatoriale communistische staten buiten beschouwen laten. In het verleden heeft de huidige situatie waarbij een hele regio zich rechts van het Armey optimum bevond, nog voorgedaan. Een klassieke remedie werd dan ofwel aangerijkt door een Keynesiaans beleid waarbij de overheid eerder via een direkte stimulatie van de consumptie geprobeerd heeft de economie terug op gang te trekken, ofwel via een zogenaamd aanbodsbeleid. Er zijn op dit moment geen aanduidingen dat een Keynesiaans beleid op zichzelf wel gewerkt heeft ook al is dit nog steeds een geldende economische doctrine.

Wat wel vaststaat is dat een aanbodsbeleid wel dikwijls gewerkt heeft, ook al werd dit dikwijls omwille van ideologische redenen onder de mat geveegd. Bij nader toezien, is een betere term voor aanbodsbeleid wellicht een "opportuniteitsbeleid". Eerder dan op een centraal planmatige manier de economie te onwrichten, verlegt een aanbodsbeleid het initiatief naar de burger, o.a. door de belastigen te verlagen, waardoor het individu zelf meer opportuniteiten gaat nastreven waar de gemeenscahp als geheel beter van wordt. Hieronder de samenvatting van een historische studie door Willy De Wit.

De volledige tekst vindt u hier (550 KB).
 
willy de wit

 
willy.de.wit@pandora.be


WFA PUBLICATIONS

Samenvatting

Op 13 augustus 1981 werd in de USA geschiedenis geschreven. Op die dag werd een wet gestemd, die de wereld ingrijpend zou veranderen. Een nooit geziene welvaartsexplosie zou plaats hebben, niet alleen in de VS. De ganse Westerse wereld werd meegezogen in de expansie, gekenmerkt door een sterke stijging van de werkgelegenheid, een ineenstorting van de toenmalige zeer hoge inflatie en een nooit geziene groei van het BBP (Bruto Binnenlands Product). De nieuwe economische politiek, die mogelijk werd gemaakt door bovenstaande wet, betekende een omkering van het tot dan toe gevoerde Keynesiaans beleid.

Wij bespreken in 't kort de dramatische toestand van de Amerikaanse economie op het einde van de jaren '70 tijdens het bewind van President Carter. In overeenstemming met de leer van Keynes werd een expansief monetair beleid gevoerd, o.m. door stijgende overheidsuitgaven, met als gevolg een uit de hand gelopen inflatie, die bestreden werd met torenhoge belastingtarieven. Het gevolg : een zware recessie met stijgende werkloosheid.

 In 1981 kwam de redding toen Ronald Reagan de wereld verbaasde toen hij de Keynesiaanse leer in vraag durfde stellen. Volgens hem moest niet de vraag (de consumptie) worden opgedreven, maar wel het aanbod (de productie). Hiertoe moest voldoende aanmoediging worden ingebouwd. Hoe kon dit beter dan door een zeer aanzienlijke verlaging van het hoogste marginale belastingtarief.

Dit hoogste tarief was de boze wolf die de productie tegenhield.  Deze no nonsens-President stelde het zeer eenvoudig : "de mensen produceren omdat zij er goed voor betaald worden. Als de overheid met het grootste deel gaat lopen, dan verdwijnt de stimulans." Hij verlaagde daarop de hoge belastingtarieven op zeer ingrijpende wijze. Wij bespreken de buitengewone resultaten die met deze nieuwe aanpak werden bereikt.
Tevens gaan wij in op de (onterechte) kritiek die Reagan te verduren kreeg, zowel in de media als in academische kringen. Vooral de desinformatie over het begrotingstekort was compleet  fout en was volkomen onterecht. Dit wordt aangetoond met cijfermateriaal.

Ook Ierland heeft in het voorbije decenium een mirakel verwezenlijkt op economisch gebied, met een gelijkaardige aanpak. Dit land wordt dan ook terecht de "Celtic Tiger" genoemd en dit wegens de ongeëvenaarde welvaartsgroei.
Verder komt aan bod het toenmalige West-Duitsland in 1948 met de legendarische economie-minister Ludwig Erhard, de grondlegger van het Duitse "Wirtschaftswunder". De term aanbodeconomie was toen nog niet gekend, maar hij heeft ze wel toegepast. Erhard kan dan ook aanzien worden als een man die voorop was op zijn tijd. Ook vermelden wij even IJsland. Tot slot komt een zeer slechte leerling van de klas aan bod, nl. ons eigen land. Van de "aanbodeconomie" heeft men in België blijkbaar nog niet horen spreken.

Auteur : Willy De Wit

Milton Friedman  discusses Big Government, Minimum Wages, High Taxes,
Trade Unions,  Public Squander, Big Brother, Subsidies
and other Means of destroying our Economy.

All the Basics of Economics in this exceptional 28 minutes Video. 


 
france

      News from Brussels' leading think-tank..
 

WorkForAll is een onafhankelijke en  pluralistische denktank. We onderzoeken sociale modellen en structuren op hun efficiëntie in de realisatie van sociale objectieven. Los van ideologie onderzoeken we het succes van beleidstypes in hun realisatie van werkgelegenheid, welvaart, solidariteit en individuele vrijheid.
  
 
The Path To Sustainable Growth
Lessons From 20 Years Growth Differentials In Europe
Martin De Vlieghere, Paul Vreymans

Samenvatting:      Terwijl de rest van de wereld floreert als zelden voorheen, hinkt de Europese economie hopeloos achterop. Hoge productiviteit, technologisch niveau en kennis en uitzonderlijke arbeidsethiek halen niks uit. De groei is ook merkwaardig verschillend: Frankrijk, Duitsland en Italië stagneren evengoed als de scandinavische landen Denemarken, Zweden en Finland. Allen wonnen minder dan 44% voorspoed in de laatste 20 jaar. Ierland groeide 4 keer sneller, en werd met 169% welvaartsdgroei in diezelfde 20 jaar het 2° rijkste land van Europa, en slaagde erin banen te creëren voor allen.

Buitensporige overheids-inmenging is de hoofdoorzaak van Europa's zwakke prestaties. De overmaatse publieke sector is in hoge mate onpoductief, en doet de volledige productiviteitswinsten van de Privé-sector en zijn uitzonderlijke prestaties volledig te niet.  Europa kan zijn sociaal-economische prestaties verbeteren door de Ierse succesformules over te nemen: Inkrimping van de overheidsuitgaven, terugschroeven van de bureaucratie en verschuiving van de belastingsdruk van inkomen op consumptie. Dit boek beschrijft waarom de Lissabon-Agenda en decennia lang Keynesiaanse vraagstimulering en inflatoire monetaire politiek hebben gefaald. Het ontwikkelt een alternatief en haalbare aanbod-strategie en doeltreffende methodes voor een menselijk en financieel duurzame groei.

Dit boek leest als een stap-voor-stap handleiding voor economische herstel. Het is een data-referentie voor studenten en politici met interesse voor groei, sociale zekerheid, en sociale modellen. Het is een klassieker voor economisten die bezorgd zijn over de excesieve overheid, over de lage productiviteit in de openbare sector, en voor ouders die zich zorgen maken om hun dealende levensstandaard en om de toekomst van hun  kinderen.
sustainable growth

free download here

Vindt U deze info belangrijk?
Link ons op Uw web-site aub. Dank  U


Opmerkingen of suggesties?
Mail ons aub op:

paul.vreymans@workforall.net