Big Government leads to
Serfdom an
d Poverty

      ►  English Newsletter  
        Nederlandstalige Nieuwsbrief
        French, Italian and other languages 
        Statistics portal - Data from around the Globe
        Freedom Video Library: Economics made easy
        Library - Books, Links, Free Market Institutes, Downloads

   Mission Statement
 
The WebThis Site


24-10-2007

The best Social
Program
is a Job
( Ronald Reagan )
news home news contact
francais English

Link to big-government
   
Most popular Essays

Nederlands
Vlaktaks: Mythe en de Feiten
Budgetstop: noodzakelijk & haalbaar
5% Welgaartsgroei is géén Utopie.
"Wij verkiezen een Führer."  M.DeVlieghere
De Mythe van het Scandinavisch Model
Oorzaken van Europese groeiverschillen
Europa's Sociaal Model: sprookje & feiten
Ronald Reagan was een knap Econoom  
De ziekte van de Waalse herstelplannen
Inflationair lage rente baat alleen Bankiers
Analyse van Europese Stagnatie.
Het  mirakel  Ierland. (The Celtic Tiger)
Machtige ambtenaren en onvrije burgers 
Aanbodeconomie,
Het Iers Model: De Perfecte Synthese.
De fiscale Blunder van Paars
Belastingverlagingen vergen deregulering
Generatiepact bestendigt Roofbouw
Politiek - door Toon Hermans
Staat ons Welvaartsmodel op instorten?
Kennismaatschappij en Welvaartsstaat. 
Een Argentijnse crisis in Europa
Paars wanbeleid: Apres nous le deluge
België: De fiscale politiek van Paars,
Een beter Marshallplan voor Wallonië.
De ecologische Grenzen van de Stagnatie.
Hoe Ierland de Fiscale Fraude oploste
Repartitiestelsel oorzaak van pensioencrisis
De filosofie van de Vrijheid in Beeld
Columns R.Aernoudt, DJ Eppink, G.Noels

Français
france
5% de Croissance 'est pas une Utopie.
Mythe Scandinave: La Vérité des Chiffres
Causes de Croissance differentielle Europ.
Modèle social europ. Conte de fées et faits
Envers un modèle Social durable
L'optimum fiscal est de 35% du PIB
Belgique: 5% de croissance est possible
Polique fiscale pour la Croissance
Le Modèle Irlandais
USA: des performances indéniables
Leçons de 20 ans de Croissance
Richesse des nations
Wallonie: Le plan Marshall amélioré
La philosophie de la Liberté en Images
FRANCE : Statistiques, économie,
Other languages
finland

spain

portugalinflation-public-spending
 
New in our library  !
 


The Road to Serfdom

road-to-serfdom
This masterpiece of Nobel Prize laureate Friedrich Hayek is an eye-opener, strongly advocating the free market principles.

In this all-time classic Hayek persuasively warns against the authoritarian utopias of central planning and the welfare state. Fascism, communism and socialism share these utopias. For the implementation of their plans
these authoritarian ideologies require government power over the individual, inevitably leading to a totalitarian state. Every step away from the free market toward planning reduces people's freedom and is a step toward tyranny.

Planning is also inefficient as it cannot
accurately assess consumer preferences to efficiently co-ordinate production. In a free market "Price" is the all-inclusive source of information, guiding entrepreneurs to produce whatever is wanted and directing workers wherever they are most needed. Free markets also provide the entrepreneurial climate for a thriving economy and for releasing the creative energy of its citizens. Free individuals in their native strive to develop their talents and to improve their fate produce spontaneous progress.

All public interference in the economic process disturbs the market equilibrium, distorts the optimal allocation of resources and consequently reduces the level of wealth. Where planning replaces free markets people do not only loose their freedom and individuality. Resulting slow growth also increases welfare demands causing dependence similar to slavery. In the end people's self-reliance and self-respect is ruined, and citizens are degraded to a means to serve the ends of the collective mass.
Fairtax
Het evenwicht tussen directe en consumptiebelastingen.

Als ondersteunende maatregel om de directe belastingdruk terug te dringen kan België bovendien ook terugvallen op een verschuiving van de belastingdruk van inkomen op consumptie.
Met zijn disproportioneel aandeel directe belastingen is de manoeuvreerruimte in België nog groot in vergelijking met de ons omringende landen. Duitsland dat eveneens een demotiverende belastingstructuur had, is al met zo’n operatie begonnen, en ook Sarkozy maakt werk van zijn plannen voor een “sociale BTW”.


fairtax


B
ij het ontwerp van ons sociale zekerheidsstelsel, was de verhouding tussen directe en indirecte belastingen nog evenwichtig. Maar in de loop van de tijd is de structuur van onze belastingsontvangsten volledig scheefgegroeid. Sedert 1965 zijn de inkomensbelastingen verdubbeld, terwijl consumptiebelastingen nauwelijks zijn toegenomen. Deze scheefgroei tussen directe en consumptiebelasting draagt wezenlijk bij tot de demotivatie van de productieve krachten en tot stimulering van de consumptie ten nadele van investeringen.
 
 verdeling belastingdruk


Consumptiebelasting: de faire belasting met een brede en stabiele belastbare basis

Consumptiebelastingen zijn fair omdat ze de belastinggrondslag uitbreiden tot de volledige consumptie, ongeacht met welk inkomen deze consumptie wordt betaald.

Onder het stelsel van directe belastingen ontsnappen tal van inkomens aan de fiscus: meerwaarden op aandelen en onroerend goed, inkomens uit wedstrijden, loterijen, patenten, prijzen, en niet te vergeten in het buitenland verworven inkomsten. Dit terwijl inkomen uit arbeid en winst cumulatief tot vier, vijf maal wordt belast.  Een consumptiebelasting belast het volledige BNP éénmalig en op dezelfde faire manier, ongeacht de oorsprong van de middelen en zodra de meerwaarde aan de productieve cyclus wordt onttrokken. Omdat verbruik bovendien veel minder aan schommelingen van economische cycli onderhevig is dan inkomen, is consumptie ook een veel stabielere belastingbasis dan inkomen en vooral conjunctuurgevoelige winst.  

Belastingtructuur aanpassen aan Globalisering.

Een verschuiving van de belastingdruk op consumptie draagt bovendien ook bij tot herstel van onze internationale competitiviteit. Directe belastingen zoals sociale bijdragen op lonen treffen alleen binnenlandse meerwaarde en maken onze binnenlandse productie duurder.  Directe belastingen hebben daarmee het diametraal tegenovergestelde effect van invoerrechten. Dit pervers en marktverstorend fiscaal voordeel voor buitenlandse producten is desastreus voor de ontwikkeling van onze eigen nationale welvaart.

Consumptiebelastingen daarentegen slaan op zowel binnenlandse als buitenlandse producten. Ze leggen de fiscale lat voor beide gelijk en helpen zo onze industriële leegloop te stoppen. Een hoge vlaktaks bestendigt het masochisme en laat het unfair voordeel van buitenlandse producenten ongemoeid. Naarmate fair-tax systemen wereldwijd worden ingevoerd, leiden ze bovendien tot optimale lokalisatie van industrie op basis van reële (fiscaal neutrale) comparatieve voordelen, met maximale mondiale welvaartscreatie tot gevolg.

Fair-tax is sociaal en bevordert duurzaam consumptiegedrag.

In het stelsel van de fair-tax is het mogelijk om de consument een teruggave van BTW te geven voor wat geacht wordt een minimale overlevingsconsumptie te zijn. Elk jaar kan het bedrag van het ristorno worden vastgesteld en het fair-tax stelsel net zo sociaal maken als de democratische meerderheid daartoe beslist

consumptiebelasting

Daarenboven kan een progressieve tariefstructuur het sociaal karakter nog versterken. Een luxetarief op manifeste luxeproducten en een super ecotarief op zware vervuilers zoals 4x4's, vliegtuigreizen, jachten, sportvliegtuigen en cruises versterkt nog de progressiviteit, en maakt Ferrari’s, Hummers en Porche Cayennes alleen maar nóg exclusiever. Fairtax stelt de overheid in staat om op transparante en marktconforme manier de consument aan te zetten tot milieuvriendelijker en duurzamer consumptiepatronen. Fair-tax kan meteen ook de talloze inefficiënte pestbelastingetjes (recyclageheffing) vervangen evenals de talloze steunmaatregeltjes (isolatiepremies, spaarlampen), elk met hun specifieke administraties en controleorganen waarvan de werkingskosten méér bedragen dan ze kunnen opbrengen.

Fairtax brengt ware structurele Eenvoud

Naarmate fair-tax wordt ingevoerd, en zeker in de eindfase, wanneer alle belastingen door consumptiebelastingen zijn vervangen, brengt deze taxatieformule de grootst denkbare kostenbesparende eenvoud, vele malen groter dan die welke een flat‑tax operatie ooit kan realiseren.

Onder fairtax worden immers zowat 90% van de belastingplichtigen van elke fiscale procedure verlost. Immers alleen handelaars zijn BTW-plichtig, en ook voor hen vermindert de administratieve last drastisch (enkel nog de BTW administratie). De relatieve eenvoud van de BTW wetgeving verhoogt bovendien de fiscale rechtszekerheid terwijl de relatieve Europese uniformiteit en transparantie voor internationaal opererende bedrijven de economische besluitvorming vergemakkelijkt.

Fairtax herleidt op termijn de fiscale werkingskosten en "cost of complying" tot minder dan één tiende van de huidige systemen. Fairtax kan bovendien geleidelijk ingevoerd worden via de bestaande structuren. Radicale schok therapieën zoals vlaktaks zijn nu eenmaal slecht voor een economie. Belangrijk is immers dat de economische actoren kunnen anticiperen op overheidsingrepen en hun economische beslissingen daarop afstemmen. Een politiek van geleidelijkheid minimaliseert de kansen dat overheidsingrepen private plannen doorkruisen en zo verkeerde beslissingen veroorzaken en het marktmechanisme verstoren.  

Stimulerend en cultuurconform

De voordelen van fairtax liggen evenwel vooral in de economische effecten. Fairtax stimuleert zowel productieve bijdrage als het sparen en investeren. Het vermogen dat zo wordt opgebouwd verhoogt ons welvaartpotentieel dat onze vergrijzende bevolking broodnodig zal hebben, terwijl het multiplicatoreffect van een hogere investeringsquote de groei aanwakkert. Maar bovenal remt fairtax de overconsumptie op kosten van volgende generaties en de catastrofale schuldopbouw af.

spaarquote belgie

Fair tax is last but not least fair, passend bij onze cultuur van arbeidsethiek omdat het de bijdrage aan de gemeenschap beloont en het onttrekken van welvaart aan de gemeenschap ontmoedigt. Aldus draagt fair‑tax bij tot ware solidariteit, met name door te stimuleren méér aan de gemeenschap bij te dragen, dan eraan te onttrekken. Ons huidig taxatiesysteem stuurt de verkeerde signalen uit: het stimuleert verkwisting en bestraft productieve bijdrage.

Het VLD-vlaktaks model dat straks de aftrekposten wil schrappen versterkt dat nog de perversiteit. Straks mogen we zelfs onze zwaar belaste verplaatsing naar het werk niet meer als kost inbrengen, terwijl de zwaar vervuilende weekendvluchtjes naar Ibiza met accijnsloze kerosine mogen blijven doorvliegen. Met de vergrijzing voor ogen zijn zulke perverse taxatiemodellen immoreel.Een lager overheidsbeslag en een verschuiving van de belastingdruk op consumptie daarentegen levert voordelen voor àlle sociale klassen. Deze maatregelen herstellen de dynamiek van onze economie, en stoppen uitbuiting en onderdrukking van onze hardwerkende bevolking.


 .