Big Government leads to
Serfdom an
d Poverty

      ►  English Newsletter  
        Nederlandstalige Nieuwsbrief
        French, Italian and other languages 
        Statistics portal - Data from around the Globe
        Freedom Video Library: Economics made easy
        Library - Books, Links, Free Market Institutes, Downloads

   Mission Statement
 
The WebThis Site


24-11-2007

The best Social
Program
is a Job
( Ronald Reagan )
news home news contact
francais English

Link to big-government
   
Most popular Essays
English
5% growth is no Utopia
The Future of the EMU
Al Gore-ists advocate green Bureaucracy
Causes of European Growth Differentials
European Social Model:Facts & FairyTales
Europe needs Saving
Statistics: guide to global data sources
Great Myths of the Great Depression
Europe on the road to Serfdom?
Is the European Social Model doomed?
Can we still avoid Inflation (Hayek)
The Path to Sustainable Growth
Will pension time bomb sink the Euro?
Inflation & effective Monetary Policy
Fiscal Policy Lessons from Europe 
Entrepreneurship is lucrative... and just.
The optimal size of public Spending
A Danish Model for all? IMF says No
More Europe will not solve our problems
Flexicurity:a Danish fairy tale come true?
Shifting Tax on pollutors helps Economy.
Nederlands
Vlaktaks:  De Mythe en de Feiten.
5% Welgaartsgroei is géén Utopie.
"Wij verkiezen een Führer."  M.DeVlieghere
De Mythe van het Scandinavisch Model
Oorzaken van Europese groeiverschillen
Europa's Sociaal Model: sprookje & feiten
Ronald Reagan was een knap Econoom  
De ziekte van de Waalse herstelplannen
Inflationair lage rente baat alleen Bankiers
Analyse van Europese Stagnatie.
Het  mirakel  Ierland. (The Celtic Tiger)
Machtige ambtenaren en onvrije burgers 
Aanbodeconomie,
Het Iers Model: De Perfecte Synthese.
De fiscale Blunder van Paars
Belastingverlagingen vergen deregulering
Generatiepact bestendigt Roofbouw
Politiek - door Toon Hermans
Staat ons Welvaartsmodel op instorten?
Kennismaatschappij en Welvaartsstaat. 
Een Argentijnse crisis in Europa
Paars wanbeleid: Apres nous le deluge
België: De fiscale politiek van Paars,
Een beter Marshallplan voor Wallonië.
De ecologische Grenzen van de Stagnatie.
Hoe Ierland de Fiscale Fraude oploste
Repartitiestelsel oorzaak van pensioencrisis
De filosofie van de Vrijheid in Beeld

Articoli Populare 
france
Il Declino Europeo
Perché il modello irlandese funziona,
La Curva pericolosa:
             
Spesa pubblica e crescita

Français
france
5% de Croissance 'est pas une Utopie.
Mythe Scandinave: La Vérité des Chiffres
Causes de Croissance differentielle Europ.
Modèle social europ. Conte de fées et faits
Envers un modèle Social durable
L'optimum fiscal est de 35% du PIB
Belgique: 5% de croissance est possible
Polique fiscale pour la Croissance
Le Modèle Irlandais
USA: des performances indéniables
Leçons de 20 ans de Croissance
Richesse des nations
Wallonie: Le plan Marshall amélioré
La philosophie de la Liberté en Images
FRANCE : Statistiques, économie,
Other languages
finland

spain

portugal
 
New in our library  !
 
The Road to Serfdom
road-to-serfdom
This masterpiece of Nobel Prize laureate Friedrich Hayek is an eye-opener, strongly advocating the free market principles.

In this all-time classic Hayek persuasively warns against the authoritarian utopias of central planning and the welfare state. Fascism, communism and socialism share these utopias. For the implementation of their plans
these authoritarian ideologies require government power over the individual, inevitably leading to a totalitarian state. Every step away from the free market toward planning reduces people's freedom and is a step toward tyranny.

Planning is also inefficient as it cannot
accurately assess consumer preferences to efficiently co-ordinate production. In a free market "Price" is the all-inclusive source of information, guiding entrepreneurs to produce whatever is wanted and directing workers wherever they are most needed. Free markets also provide the entrepreneurial climate for a thriving economy and for releasing the creative energy of its citizens. Free individuals in their native strive to develop their talents and to improve their fate produce spontaneous progress.

All public interference in the economic process disturbs the market equilibrium, distorts the optimal allocation of resources and consequently reduces the level of wealth. Where planning replaces free markets people do not only loose their freedom and individuality. Resulting slow growth also increases welfare demands causing dependence similar to slavery. In the end people's self-reliance and self-respect is ruined, and citizens are degraded to a means to serve the ends of the collective mass.


Boodschap voor Yves Leterme en Joëlle Milquet :


De Nieuwe Economische Theorie
voor dringende belastingverlagingen

 

Tijdens het formatieberaad op Hertoginnendal voerde de franstalige politica Joëlle Milquet (cdh) een sterke oppositie tegen de voorstellen tot verlaging van de tarieven in de personenbelasting. Maar dit was niet het enige negatieve nieuws. Erger nog was het gesteld toen bleek dat belangrijke politici blijkbaar niet voldoende de economische logica begrijpen voor een dergelijke verlaging.  Op woensdag 25 juli, tijdens de uitzending “Terzake” op VRT CANVAS stelde Kathleen Cools de volgende vraag aan Bart Somers : “Waarom willen jullie de tarieven in de personenbelasting verlagen?”. Spijtig genoeg en zeer verwonderlijk gaf Bart Somers het verkeerde antwoord, toen hij stelde dat een dergelijke verlaging de koopkracht van de bevolking zou verhogen en dat aldus de consumptie zou toenemen, wat (volgens hem) de economie ten goede zou komen.


Dit was erg jammer, ten eerste omdat dit niet juist is, en ten tweede omdat er een andere en zeer belangrijke reden is, waarom onze belastingtarieven sterk naar omlaag moeten en wel zeer dringend. Het interview op Canvas was voor Bart Somers een unieke gelegenheid geweest, om de juiste toedracht uit de doeken te doen. Kathleen Cools is inderdaad iemand die de geïnterviewde doorgaans de gelegenheid geeft tot een voldoende uitgebreid antwoord. In die zin is zij alleszins een aanwinst voor VRT, omdat vroeger die kans meestal niet gegeven werd. Laat ons nu eens verder ingaan op de economische achtergrond.

1. De oude (verkeerde) theorie

J.M.KeynesHet antwoord van Bart Somers was duidelijk geïnspireerd door de voorbijgestreefde leer van de Engelse econoom John Maynard Keynes (1883-1946). Deze leer werd de voorbije eeuw aan haast alle West-Europese universiteiten als de echte economische waarheid onderwezen en door de strot geduwd van de studenten economie. Het grootste deel van onze huidige generatie politici en journalisten is door deze leer economisch gevormd (misvormd). (Vandaar wellicht het verkeerde antwoord van Bart Somers en heel wat onjuiste commentaren in de media). Wat zegt deze leer in een notedop samengevat?

Heel eenvoudig, dat de economie kan groeien en de werkloosheid kan worden bestreden, met het stimuleren van de consumptie. Of anders uitgedrukt door het stimuleren van de vraag naar goederen en diensten. Die stimulering kon volgens deze leer gebeuren, hetzij door de verlaging van de belastingtarieven, hetzij door een verhoging van de overheidsuitgaven. Deze leer ging er uitsluitend van uit dat men de economie van een land kon aanzwengelen door maatregelen te treffen, die de consumptie verhogen. In economisch jargon noemt men dit de theorie van “de vraag”. Dit wil zeggen : de vraag naar goederen en diensten moet groeien. Door een belastingverlaging verhoogt het beschikbaar inkomen van de gezinnen, zodat die in staat zijn meer de consumeren. Door een verhoging van de overheidsuitgaven wordt er meer geld in de economie gepompt, waardoor er een grotere vraag naar goederen en/of diensten zou ontstaan. Op die manier zal volgens deze denkwijze de economie uit het slop geraken en de werkloosheid zal verdwijnen. Aan de “aanbodzijde” (de productie) werd blijkbaar geen aandacht besteed. Het was alleen de “vraagzijde” die belangrijk leek.

Vooral vanaf de jaren ’70 van vorige eeuw bleek dat de konsekwente toepassing van deze theorie desastreuse gevolgen had, niet alleen in België, maar ook elders. Toen in 1974 een eind kwam aan de economische boom van de jaren ’50 en ’60 is men volop het Keynesiaans recept gaan toepassen. De overheid in ons land is toen stelselmatig de overheidsuitgaven gaan verhogen, om de stijgende werkloosheid te bestrijden (volgens Keynesiaans recept). Maar hierdoor steeg het overheidstekort op een dramatische wijze. In 1980 was dit tekort opgelopen tot het astronomische cijfer van 13 % van het BBP. (BBP = Bruto Binnenlands Product) Daardoor werd het noodzakelijk de belastingen te verhogen. Maar hierdoor steeg de werkloosheid nog meer. Maar er was nog erger : de inflatie steeg in lijn met de verhoging van de overheidsuitgaven. Om die stijgende inflatie te bestrijden, moesten dan de intresten verhoogd worden. Maar hierdoor werd de crisis nog erger met een cocktail van stijgende overheidsschuld, stijgende werkloosheid en oplopende inflatie. De werkloosheid die in de jaren ’50 en ’60 meestal schommelde rond de 2 % was opgelopen tot 11.1 % in 1987. De totale uitstaande overheidsschuld steeg van 93.3 % van het BBP in 1981 naar 132.9 % in 1991. Nu nog altijd moeten wij als belastingbetaler boeten voor dit dramatisch mismanagement.

Die desastreuse toestand was mede tot stand gekomen door het Keynesiaans beleid dat de Belgische regering heeft gevoerd voornamelijk tijdens het bewind van toenmalig premier Wilfried Martens (premier gedurende het grootste deel van de periode 1979 tot 1992) die door de sterke verhoging van de overheidsuitgaven België had gemanoeuvreerd tot op de rand van de afgrond. Martens werd toen bijgestaan door voormalig kabinetsmedewerker en later Gouverneur van de Nationale Bank, de Heer Alfons Verplaetse, die zich erop beroemde Martens de Keynesiaanse economie te hebben onderwezen. De Heer Verplaetse werd wegens zijn verdienste door de Koning in de adelstand verheven. Twee vragen dringen zich op : ten eerste : moet men beide Heren volledig verantwoordelijk stellen? In elk geval zijn er verzachtende omstandigheden. eenvoudigweg omdat de leer die zij toepasten onderwezen werd aan de universiteiten. Toch een klein voorbehoud: in het begin van de jaren ’80 verscheen er zeer uitgebreide informatie over de nieuwe leer, die wij hierna zeer kort zullen behandelen. Een tweede vraag : waarom werd niet het tweede luik van de Keynesiaanse leer toegepast, nl. de verlaging van de belastingdruk, in plaats van het eerste luik, zijnde de verhoging van de overheidsuitgaven? Het antwoord kennen wij niet. Toch is het bijna zeker, dat dit te maken heeft met de inmenging in het beleid door de vakbonden. Zowel Martens als Verplaetse zijn van ACV- strekking. Nu weet iedereen dat de vakbonden sterke tegenstanders zijn van een verlaging van de belastingdruk, om diverse redenen, waarvan weliswaar geen enkele steek houdt. Dit belette niet dat de vakbonden hun wil konden doordrukken.

2. De Nieuwe Theorie inzake belastingverlagingen

Friedrich HayekDe nieuwe theorie is ontstaan in de jaren ’70 en is voor een groot deel gebaseerd op de leer van Nobelprijswinnaar Hayek (Nobelprijs economie 1974). Een ander winnaar van de Nobelprijs economie Robert Mundell (Nobelprijs in 1999) heeft een grote bijdrage geleverd tot de verantwoording en het bekend maken van de nieuwe leer.

Wat zegt die nieuwe theorie? (weerom zeer sterk samengevat en dus ongenuanceerd)

Zij leert ons dat de hoogte van belastingtarieven een rechtstreekse en onmiddellijke weerslag heeft op de productie van goederen en diensten. De belastingtarieven beïnvloeden in zeer sterke mate de aanmoediging (lage tarieven) of de ontmoediging (hoge tarieven) tot werken, tot investeren en tot sparen. Te hoge belastingtarieven (zoals in ons land) ontmoedigen het ondernemersinitiatief en de investeringen en leiden alzo tot hogere werkloosheid. Nog erger : te hoge tarieven brengen mee, dat werken niet meer loont, omdat er van het bruto loon zoveel aan belasting wordt afgehouden, dat het netto loon te laag is om mensen nog aan te moedigen tot werken. Indien het netto loon niet veel hoger is dan de werkloosheidsuitkering verdwijnt de stimulans tot werken. Dit is de eenvoudige verklaring, waarom er in ons land 1.2 miljoen mensen in de volle kracht van hun leven van een uitkering van de RVA leven en dus bestaan op kosten van de belastingbetalers. Zij zitten gevangen in de werkloosheidsval. Dit is natuurlijk een regelrechte schande. In heel deze theorie komt het woord “consumptie” niet eenmaal voor.

Een tweede luik van deze nieuwe theorie zegt trouwens, dat men de consumptie absoluut niet mag stimuleren, maar wel de productie, door het stimuleren van het ondernemersinitiatief, van het investeren en van het werken. Empirisch heeft men wonder genoeg vastgesteld, dat een sterke verlaging van de belastingtarieven de consumptie niet verhoogt, maar wel de productie. De consumptie zal pas achteraf volgen en de méérproductie moeiteloos opnemen door het mechanisme van de wet, die men “de wet van Say” noemt. Spijtig genoeg ontbreekt hier de ruimte om hier verder op in te gaan. Volgens die nieuwe leer moet de consumptie zelfs ontmoedigd worden. Waarom? Het inkomen van de bevolking wordt besteed aan consumptie en aan sparen. Er is nu een economische wet die zegt : “Het sparen = de investeringen”. Indien er teveel geconsumeerd wordt, schiet er te weinig van het inkomen over om te sparen. Maar dan is er geen geld om te investeren en kan de economie niet groeien. Een economie kan alleen maar groeien als er voldoende gespaard wordt om te kunnen investeren. Maar dan moet de consumptie worden beperkt. Zeer kort samengevat : volgens deze nieuwe theorie moet men dringend overschakelen op veel lagere belastingtarieven. (niet rommelen in de marge, zoals men nu gaat doen.) De economie zal exploderen niet door de consumptie, maar door de groei van het ondernemerssinitiatief, het investeren, het sparen en het werken. De werkloosheid zal verdwijnen. Dit is alles en het is doodeenvoudig.

Die nieuwe theorie staat dus in schril kontrast met de leer van Keynes. De landen die de nieuwe leer hebben toegepast hebben vastgesteld dat het mechanisme prachtig en verbazingwekkend heeft gewerkt. In een volgende nieuwsbrief zullen wij hierop terugkomen.

3. Budgettaire ruimte

Vele journalisten waarschuwen nu, dat er goed moet op toegezien worden of er wel “de budgettaire ruimte” is voor een belastingverlaging. Ook de politici maken dit voorbehoud. Zij maken een verkeerde veronderstelling. Zij gaan er blijkbaar van uit dat de economie een statisch geheel vormt en dat een belastingverlaging automatisch zal leiden tot lagere overheidsontvangsten. In deze statische denkwijze zou een daling van een tarief in de personenbelasting met bv. 20 % automatisch leiden tot een daling van de inkomsten uit deze belasting met 20 % . Dit is absoluut onjuist. Het tegendeel is zelfs waar. De economie is geen statisch, maar een dynamisch gegeven. In de meeste landen die de nieuwe theorie hebben toegepast, is gebleken dat na een sterke verlaging van belastingtarieven, de inkomsten niet daalden, maar stegen, dikwijls zelfs zeer sterk. In onze economische nieuwsbrief van 16.09.05 hebben wij het voorbeeld gegeven van Ierland, waar na een zeer sterke tariefverlaging, de belastinginkomsten stegen met een onwaarschijnlijke 73.6 %. De verklaring was niet zo moeilijk te vinden.

De explosieve groei van de economie en het verdwijnen van de werkloosheid brachten een sterke verbreding van de belastbare basis. Een lager tarief op een bredere basis kan méér opbrengen, dan een hoog tarief op een (te) smalle basis. De voorwaarde is wel dat de verlaging van de tarieven aanzienlijk moet zijn. Wij vrezen, dat de nieuwe regering slechts een symbolische kleine verlaging zal toepassen. Er is reeds zoveel tegenstand alleen al over het principe. Het wordt hoog tijd dat onze politici een opleiding krijgen in de moderne ontwikkelingen in economisch beleid. Levenslang leren zou niet alleen mogen gelden in het bedrijfsleven, maar ook in de politiek. Het is zoals wij hierboven hebben gezien enorm belangrijk dat onze politici op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen in het economisch denken. In de volgende nieuwsbrief zullen wij hett wondere fenomeen van stijgende inkomsten bij dalende belastingtarieven verder behandelen, nl. “ Een sterke verlaging van belastingtarieven leidt dikwijls tot hogere staatsinkomsten”.

     willy

           Willy De Wit               


Verwante artikels :


België is te dik. De 'body mass index' van de staat ligt 3,9 procentpunten te hoog. Volgens het strenge dieet dat twee Leuvense economen uitwerkten, zouden de uitgaven de volgende vier jaar met maar 2,58 procent mogen stijgen. België is te dik, te zwaar. Dat zeggen twee Leuvense economen, Wim Moesen en Kristof De Witte. Ze berekenden, zoals diëtisten, een soort body mass index (BMI) voor landen...

The Path To Sustainable Growth
Lessons From 20 Years Growth Differentials In Europe
Martin De Vlieghere and Paul Vreymans

Abstract:    While the rest of the world is booming, Europe lags behind. Europe's performance is weak in spite of high productivity and knowledge, high level of development and good labour ethics. Growth is also remarkably dissimular among regions. France, Germany and Italy are stagnating, and so do Denmark, Sweden and Finland. All gained less than 44% prosperity over the last 20 years. The Irish economy grew 4 times faster, gaining 169% wealth over the same period. In half a generation Ireland so metamorphosed into Europe's second richest country creating jobs for all.
 
" Big government " is the main cause of Europe's weak performance. The oversized Public Sector lacks productivity and is undoing the entire productivity gains of the Private Sector, eradicating all of its outstanding performance and productiveness. Europe could improve its overall performance by copying the Irish success formulas: Scaling down Public Spending, downsizing bureaucracy, and shifting the tax burden from income on consumption. This book demonstrates why the Lisbon Agenda and decades of Keynesian inflationist demand stimulation have failed. It devellops an alternative and workable supply-side strategy as well as effective cures for a humane and financially sustainable development.
 
This book reads as a   step-by-step manual for economic recovery.   It is a data-reference for students and politicians interested in growth, wellfare and in social modelling.   It is a  classic  for  economists concerned about Big Government,  poor public sector productivity  and for parents worrying about  their declining standard of living and their children's future.
big government
 
Big Public Spending
means poor Growth.

Slow Growth
results in Poverty.


These
are the key findings from our research
confirming the results of earlier studies such as this
which compared the growth differentials of 30 OECD countries
over 45 years  
( over 1000 data-pairs !!! )           

Do You feel more people should know this?    Please link this page or mail it to a friend
             
 .