Big Government leads to
Serfdom an
d Poverty

      ►  English Newsletter  
        Nederlandstalige Nieuwsbrief
        French, Italian and other languages 
        Statistics portal - Data from around the Globe
        Freedom Video Library: Economics made easy
        Library - Books, Links, Free Market Institutes, Downloads

   Mission Statement
 
The WebThis Site


24-10-2006

The best Social
Program
is a Job
( Ronald Reagan )
news home news contact
francais English
 Dossier Belastinghervorming
 

  Budgetstop: Noodzaak en Haalbaarheid in België.
Met een overheidsbeslag van 49% van het BBP behoort België tot de absolute wereldtop van meest dirigistische landen in de geïndustrialiseerde wereld. Komt daar nog bij dat België de meest demotiverende belastingsstructuur heeft van Europa. Niet alleen omdat onze belastingsschalen steil progressief zijn, maar vooral omdat België slechts 28.8% van zijn belastingen uit consumptie haalt. De marginale aanslagvoeten zijn bijgevolg buitensporig en ontraden elke productieve bijdrage. Steeds méér werknemers en werkgevers haken vroegtijdig af of schroeven hun productieve bijdrage terug. Daardoor is onze participatiegraad gezakt tot de laagste van Europa, en verzwakt onze competitiviteit erg snel. Sterk presterende economieën zoals Ierland of Portugal hebben een veel lager overheidsbeslag. Willen we onze productieve krachten motiveren en onze economie re-vitaliseren dan moet onze belastingsdruk omlaag. De broodnodige verlaging het overheidsbeslag kan evenwel maar structureel én financieel duurzaam zijn als de overheid haar uitgaven saneert en efficiënter gaat werken. Elke belastingsverlaging zonder die sanering betekent een nieuwe afwenteling van de verspilling op volgende generaties. De auteurs pleiten voor het een relatieve budgetstop zoals Denemarken ons al succesvol voordeed. Nederland toont ons de weg hoe parasitaire overheidsinstellingen die méér aan de gemeenschap onttrekken dan ze ertoe bijdragen tot efficiente dienstverleners om te vormen... Volledige versie hier... 
 Als ondersteunende maatregel om de directe belastingsdruk terug te dringen kan België nog terugvallen op een verschuiving van de belastingdruk van inkomen op consumptie. Met zijn disproportioneel aandeel directe belastingen is de manoeuvreerruimte in België nog groot in vergelijking met de ons omringende landen. Duitsland dat eveneens een  demotiverende belastingsstructuur had, is al met zo’n operatie begonnen, en ook Sarkozy maakt werk van zijn plannen voor een “sociale BTW”.    Volledige versie hier.
 

Open VLD wil de broodnodige verlaging van onze arbeidsontradende belastingsdruk realiseren door middel van vlaktaks.vlaktax Met een vlakkere progressiviteit dus en niét met een verlaging van de directe belastingsdruk. De VLD-Vlaktaks beoogt op termijn één uniforme aanslagvoet voor àlle inkomens wat neerkomt op een dubbelbelasting van en huur- en spaarinkomens. Asociaal en marktontwrichtende ingrepen die ons spaartekort en tekort aan huurwoningen nog vergroten. Omdat VLD budgettaire neutraliteit nastreeft, moet hun model in compensatie aftrekposten schrappen die onontbeerlijk zijn om de belastingdruk billijk te verdelen naar reële draagkracht en concrete sociale situatie. In de praktijk zijn de budgettair relevante posten niet afschafbaar zonder sociaal bloedbad (hypotheekrente, pensioensparen, alimentatie, schenkingen) of verdieping van de werkeloosheidsval (beroepskosten, kinderopvang, woon-werk vervoer). De paars gecompromitteerde vlaktaks (zonder verlaging van de globale belastingsdruk en met hoge belastingsvrije som) kan het cruciaal probleem van de arbeidsontradende marginale aanslagvoeten niet oplossen. Wat Open VLD ons wil "verkopen" als een belastingverlaging is een verschuiving van de belastingsdruk, in een richting die asociaal is, die onze economie niét vooruithelpt en de publieke financiën niét gezondmaakt.   Ontdek méér over vlaktaks hier.. of hier:

 
Populairste  Essays
5% Welgaartsgroei is geen Utopie.
De Mythe van het Scandinavisch Model
Oorzaken van Europese groeiverschillen
Wij verkiezen een Führer.
Ronald Reagan was knap Econoom  
Oorzaken van Europese Groeiverschillen
De ziekte van de Waalse herstelplannen
Lagere rente baat alleen Bankiers
Analyse van Europese Stagnatie.
Het  mirakel  Ierland. (The Celtic Tiger)
Machtige ambtenaren en onvrije burgers 
Aanbodeconomie,
Het Iers Model: De Perfecte Synthese.
De fiscale Blunder van Paars
Belastingverlagingen vergen deregulering
Generatiepact bestendigt roofbouw
De ineengestorte verzorgingsstaat.
Staat ons Welvaartsmodel op instorten?
Kennismaatschappij en Welvaartsstaat. 
Een Argentijnse crisis in Europa
Paars wanbeleid: Apres nous le deluge
België: De fiscale politiek van Paars,
Een beter Marshallplan voor Wallonië.
De ecologische Grenzen van de Stagnatie.
Other languages
English Newsletter
Frensh, Italian and other languages

States are aggressive entities which steal property through taxation and expropriation,  initiate physical force, create monopolies, and restrict trade. States today are as normal as slavery was in the old days.


 
Tussen de tien en twintig procent van de kleine eigenaar-verhuurders in België overweegt om hun woningen te verkopen. Zij vinden dat de overheid het hen steeds maar moeilijker maakt.   DS 06-08-2007

De drankengroep rond biermerk Haacht Primus, wint geschil tegen Belgische Fiscus.  Het oordeel in beroep over een aanslag van 1986 zal de Belgische staat zo'n 3 miljoen euro kosten inclusief 1,8 miljoen euro intresten    (DeTijd  17/08/2007 )

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België veroordeeld in het dossier Beaulieu. omdat de redelijke termijn overschreden is en recht op beroep zijn geschonden   (HLN  25/09/07)

Terence Kealey legt uit waarom overheidsubsidies voor research verspilling zijn en de technologische vooruitgang hinderen.

Hoge Raad Financiën viseert spaarders
Doe de spaarders de verlaging van de arbeids- fiscaliteit betalen zo advieseert de Hoge Raad van Financiën. Een nieuwe belasting op de uitkering van pensioenkapitaal en een belasting van 30% op spaarinkomen en winst op aandelen. Over de evidenste compensatie: besparing op uitgaven geen woord. Tijd 6 sept     zie volledig advies hier
Zie ook: Te gek voor woorden     Méér over de HRF

Wim Moesen en Kristof De Witte
België is te dik. De 'body mass index' van de staat ligt 3,9 procentpunten te hoog. Volgens het strenge dieet dat twee Leuvense economen uitwerkten, zouden de uitgaven de volgende vier jaar met maar 2,58 procent mogen stijgen. België is te dik, te zwaar. Dat zeggen twee Leuvense economen, Wim Moesen en Kristof De Witte. Ze berekenden, zoals diëtisten, een soort body mass index (BMI) voor landen.  volledig rapport hier...

Verhoging Kapitaalbelasting géén goed Idee
 Trends 

Het is nu niet het moment om de belasting op sparen te verhogen. Dat zegt Luc De Broe, hoofddocent Fiscaal Recht aan de KU Leuven. "Als je nu de roerende voorheffing op intresten verhoogt, raak je vooral aan het spaargeld van de babyboomers uit de jaren zestig. Zij hebben altijd hard gewerkt en historisch de hoogste belastingen op arbeid betaald," vertelt De Broe. "Het zou nu niet gepast zijn hen voor de rekening van de loonlastenverlaging te laten opdraaien." Dat is geen oplossing voor hét maatschappelijke probleem van de toekomst - de vergrijzing. Daarom pleit De Broe voor de wederoprichting van een Koninklijke Commissie tot Harmonisering en Vereenvoudiging van de Fiscaliteit, zoals 20 jaar geleden
Kan de Overheid volslank blijven in Gidsland Nederland?
  Johan Albrecht

Het economische succes van een land hangt niet alleen af van de dynamiek van de private sector, maar ook van de efficientie van zijn overheid. Al sinds 2002 heeft gidsland Nederland begrepen dat een slanke en efficiente overheid een competitiviteitvoordeel betekent in de globale concurrentiestrijd. Een zwaarlijvige overheid werkt immers verlammend. Niet alleen omdat hoge belastingen vlijt en risico afstraffen en genereuse sociale uitkeringen inactiviteit stimuleren, maar vooral omdat een zware overheid schaarse middelen aan de productieve private sector onttrekt. 
 
Een vermageringskuur kan dus heilzaam werken. De nederlanders hebben daarom hun overheidsinstellingen aan een systhematische doelmatigheidsanalyse onderworpen, en hun bestaansrecht fundamenteel  in vraag gesteld. Wat snoeiwerk in de overtollige bureaucratie liet toe de overheid af te slanken, en publieke fondsen efficienter aan te wenden voor de kerntaken. Vandaag weegt de Nederlandse overheid veel minder zwaar op de economie dan de Belgische. De "civil society" kreeg een sterkere rol toebedeeld, met ruimere verantwoordelijkheden voor de burger.  In België moet die onafwendbare kritische oefening nog beginnen. Goede intenties zullen niet volstaan. De darwinistische reflex naar zelfbehoud van onze goedbetaalde bureaucraten is sterk. Johan Albrecht (Itinera) analyseert hier de noodzaak en de haalbaarheid van de Nederlandse strategie in deze tijd van nakende vergrijzing.
vanistendaelBelastingshervorming ?
Wat denken ondernemers in Vlaanderen en Wallonie ?
  • Vlaktaks ?
  •  Fairtax ? 
  • Vermogensbelasting ?
  • Meerwaardebelasting ?
  • Splitsing vennootschapsbelasting ?
of de gematigde weg van geleidelijkheid.

Onze corpulente overheid moet afslanken. Het zijn al lang niet meer alleen liberale denkers zoals Nobel Prijswinnaars Friedrich Hayek of Milton Friedman die vragen stellen bij een overheid die de helft van de vrucht van onze arbeid opeist. Ook anders geïnspireerde filosofen stellen vast dat de uitbuiting en verdrukking al lang niet meer komen van de kant van hardvochtige werkgevers, maar van parasitaire overheidsinstellingen die méér aan de gemeenschap onttrekken dan ze ertoe bijdragen. Zelfs de pauselijke encycliek Centesimus Annus formuleert bedenkingen bij de betuttelingdrang en de uitkeringsverslaving waartoe overheden ons verleiden. Het document wijst op de groeiende immateriële nood aan zelfbeschikking.

De auteurs pleiten voor een een relatieve budgetstop zoals Denemarken ons al succesvol voordeed. Daarbij volgen de overheidsuitgaven wél niog de index, maar niet meer de groei. Een formule die opvallend snel en pijn loos resultaten oplevert.

Read this related article:   Europe's Demographic Deficit  by Hans-Werner Sinn

age_pyramidsChildren have become a nuisance factor in many European countries. They cost money, restrict one's freedom as a consumer and imply a downward slide in social status. To live life as a single person tends to become the norm, informal partnerships are replacing marriage, and if two people do marry, they are in no hurry to have children. They have their first child in their early thirties, and all too frequently no more children follow. The DINK family – double income, no kids – is even more popular among an increasing number of young couples: Life isbetter with two incomes and no children than with one income and three children.

Nothing is more important for Europe's future than the question of whether the continent will be able to solve its demographic crisis and if so how. If we fail to find an adequate solution, Europe will not have a future, and in that case being able to solve all the other problems will not matter very much...


And the article from:

Europe's pensions crisis won't go away. 

Governments need to do more, and voters need to accept changes

EUROPE is currently witnessing the slow-motion explosion of the most predictable economic and social time-bomb in its history. As life expectancy began to increase quickly in the second half of the 20th century and fertility began to decline in the 1970s, the foundations of Europe's generous state-pension systems began slowly to crumble. These are pay-as-you-go schemes that force today's workers to finance yesterday's workers' pensions, based on the assumption that workers hugely outnumber retirees. But this has not been true for at least two decades. The current worker-pensioner ratio in Europe has fallen to about three workers for each pensioner, and it looks set to fall to a mere three workers for every two pensioners within 30 years. Most European governments have responded to this looming crisis only with the kind of timid tinkering that does little more than shift the problem to their successors